>Anasayfa -> BASIN ODASI> Tüketici Kanunu - TÜ-MER TEMSİLCİLİKLERİ
Şikayetinize uygun dilekçe örneği için e-dilekçe Projesini tıklayınız. Tüketici Mahkemelerine hitaben hazırlanan dilekçe örneklerini bilgisayarlarına indirebilirsiniz. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
Sizden gelen şikayetlerden her hafta birini seçip sitemizde yayınlıyoruz. Haftanın şikayetini görmek için tıklayınız.
Kredi kartları yasası mecliste.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Tasarıyla birlikte kredi kartı sistemi yeniden düzenlenirken, fahiş faize de fren geliyor.
28 Kasım 2005 16:45
TBMM Başkanlığı'na sunulan Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı'na göre, bir kişiye 2 yıl için tanınacak kredi kartları limiti, aylık ortalama gelirinin 2 katını aşamayacak. Tasarıya göre, kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunmak isteyen kuruluşlara, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'ndan (BDDK) izin alma şartı getiriliyor. Merkezi yurtdışında bulunan kartlı sistem kuruluşlarının, Türkiye'de şube ya da kredi kartı sistemi kurmamak, kart çıkarmamak ve üye işyeri anlaşması yapmamak kaydıyla temsilcilik açmaları, BDDK'nın iznine tabi olacak. BDDK, faaliyet izni verilen kuruluşların bu iznini, en az 5 üyenin
aynı yöndeki oyuyla kaldırabilecek.

-KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-

Kart çıkaran kuruluşlar, talepte bulunmayan veya sözleşme
imzalamayan kişiler adına hiçbir şekilde ve surette kart veremeyecek.
Bu kuruluşlarca genel müdürlük veya şube haricinde kredi kartı talebi
toplanabilecek yerler, BDDK'nın uygun görüşü alınarak, Türkiye
Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından
müşterek belirlenecek. Asgari tutarın, son ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde ödenmemesi durumunda, kart hamiline yapılacak bildirimden itibaren bir aylık sürede bu tutarın ödenmemesi ya da banka kartı ile kredi kartı kullanımından dolayı adli cezaların uygulanması halinde ilgili kart
çıkaran kuruluşlarca kart hamiline verilen kredi kartları iptal edilecek ve borcun tamamı ödeninceye kadar yeni kredi kartı düzenlenemeyecek.

Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılmasında bir kod numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntem kullanılması gerekiyorsa bu tür bilgilerin gizli kalması amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlü olacak. Kart çıkaran kuruluşlar, banka kartı ve kredi kartlarının asıl kart hamiline teslim edilmesini sağlayacak önlemleri almak, reşit olmayan ek kart hamilleri adına düzenlenen kartların asıl kart hamillerine teslimini sağlamakla yükümlü olacak.

KREDİ KARTI LİMİTİ MAAŞIN İKİ KATI

Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartı almak isteyenlerin yasaklılık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri, diğer kart çıkaran kuruluşlarca bu kişilere tahsis edilen kredi kartı limiti, bir model veya skorlama sistemi sonuçları, müşterini tanı ilkeleri ile temin edilecek bilgileri dikkate alarak, yapacakları değerlendirmeye istinaden kullanım limiti tespit etmek zorunda olacak. Kuruluşlar, kart hamillerinin limitlerinin artırılmaması yönündeki taleplerini dikkate alacak.
Kart çıkaran kuruluşlar tarafından bir gerçek kişiye 2 yıl için tanınacak kredi kartları limiti, aylık ortalama gelirinin 2 katını aşamayacak. Kartın limiti, bin YTL'ye kadar limitler hariç olmak üzere, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyi kart hamili tarafından beyan edilen ve ilgili kuruluşlarca teyit edilen gelirler üzerinden tespit edilecek. Kart sahibinin talebi üzerine, üçüncü kişiler adına asıl karta bağlı ve asıl kart limitini aşmamak kaydı ile ek kredi kartı düzenlenebilecek.

HESAP ÖZETİNİN GÖNDERİLMESİ

BDDK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, kredi
kartı hesap özeti düzenlenmesi, yazılı veya kart hamilinin talebi
üzerine elektronik ortam veya başka etkin yollarla bildirilmesi
zorunlu olacak. Kart çıkaran kuruluşlar, kart ve ek kart hamillerinin kart
kullanımıyla ilgili yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını,
başvuru tarihinden itibaren 20 gün içinde hamilin başvuru yöntemi
kullanılarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplandırmak zorunda olacak.
Kredi kartı ile yapılan işlemlere, son ödeme tarihinden itibaren
10 gün içinde, kart çıkaran kuruluşa başvurmak suretiyle itiraz
edilebilecek. Kredi kartı hamili, başvuruda hesap özetinin hangi
unsurlarına itiraz ettiğini gerekçesiyle belirtecek. Süresi içinde
itiraz edilmeyen hesap özeti kesinleşecek. Hesap özetinin
kesinleşmesi, genel hükümlere göre dava hakkını ortadan kaldırmayacak.

-KARTIN SİGORTALANMASI-

Kartın ya da şifrelerin kaybolması veya çalınması halinde kart
sahibi, yapacağı bildirimden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka
aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 YTL ile sınırlı olmak üzere
sorumlu olacak. Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya
kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması halinde bu sınır
uygulanmayacak. Kart çıkaran kuruluş, yapılacak talep ve ilgili sigorta prim bedelinin ödenmesi koşuluyla kart hamilinin 150 YTL tutarındaki
sorumluluğunun sigortalanmasını sağlamakla yükümlü olacak.

-KART SAHİPLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ-

Kartın imza hanesi, kart sahibi tarafından imzalanacak. Üye
işyerinin talep etmesi durumunda kart hamili, kartın kullanımı
sırasında kimlik belgesi ibraz edecek. Harcama belgesi düzenlenmeksizin çeşitli iletişim araçları yoluyla veya sipariş formu vasıtasıyla yapılan mal ve hizmet alımlarındaki hukuka aykırı kullanımlardan kaynaklanan zararlardan kart sahibi sorumlu tutulamayacak. Kart hamili, kartının şifresini ve bilgilerinin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemler almak, kartın kaybolması, çalınması veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi halinde, kart çıkaran kuruluşu derhal haberdar etmek zorunda olacak.

-KARTIN KONTROL VE KABULÜ-

Üye işyerleri, kart hamillerinin yapmış oldukları mal ve hizmet
alımlarının bedelini, banka kartı ya da kredi kartı ile ödeme
taleplerini kabul etmek zorunda olacaklar. Bu zorunluluk, indirim
dönemlerinde de geçerli olacak. Üye işyerleri, kart hamilinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödemede bulunmasını isteyemeyecek. Buna aykırı davranılması halinde, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar tarafından üye işyeri sözleşmesi feshedilecek ve bir yıl süreyle yeni bir sözleşme yapılamayacak.
Tasarıyla, üye işyerleri, mal ve hizmet bedeli karşılığını banka
kartı ve kredi kartı ile ödemek isteyen kişilerin imza gerektiren
işlemlerde imza kontrolünü yapmak, kartın tahrifata uğrayıp
uğramadığını kontrol etmek ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlarca
kendilerine ulaştırılan bilgiler çerçevesinde kartın geçerliliğini
tespit etmekle yükümlü olacak. Gerekli durumlarda kart üzerinde yer
alan kimlik belgesi ibrazını talep etmek ve harcama belgesi üzerindeki
bilgilerle kredi kartı üzerindeki bilgileri karşılaştırarak kontrol
edecek. Bu kontrollerin yapılmamasından doğan zararlardan üye
işyerleri sorumlu olacak.

ASGARİ TUTARI, DÖNEM BORCUNUN YÜZDE 10'UNDAN AŞAĞI OLAMAYACAK

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı'na göre, aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi düzenlenemeyecek.
Tasarıya göre, üye işyerleri, banka ve kredi kartı ile işlem gösteren işaretleri, işyerinin girişinde ve kart hamilleri tarafından kolayca görülebilecek bir yere koyacak; sözleşmeleri herhangi bir nedenle sona erdiği takdirde de bu işaretleri kaldıracak. Üye işyerleri, teknik bir nedenle geçici bir süreyle işlem yapılmadığı hallerde kart hamillerini uyaracak. Üye işyerleri, tek bir kredi kartı ile yapılacak harcama
tutarının, belirlenen işlem limitini aşması halinde kart çıkaran
kuruluştan kartın kabulü için yetki almakla yükümlü tutulmuşsa
harcamanın tamamı için yetki alacak.
Aynı kart ile aynı ödeme işlemi için birden fazla harcama belgesi
düzenlenemeyecek. Bu hükme aykırı davranılması halinde üye işyerleri,
satılan hizmet veya mal bedelini üye işyeri anlaşması yapan kuruluştan
talep edemeyecek.
İşyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve kart hamili ile
ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve
kuruluş hariç olmak üzere kart hamilinin yazılı rızasını almadan
başkasına açıklayamayacak, saklayamayacak, kopyalayamayacak.

-SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ-

Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasında sözleşme
imzalanacak. Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart
hamiline ayrıntılı bilgi verilecek.
Sözleşmede belirtilen asgari tutar, dönem borcunun yüzde 10'undan
aşağı olamayacak. Hesap özetinde yer alan asgari ödeme tutarı son
ödeme tarihinde ödenmediği takdirde, kart hamili ödenmeyen tutar için
sözleşmede öngörülen gecikme faizi dışında bir yükümlülük altına
sokulmayacak.
Kart hamilinin yaptığı işlemler nedeniyle sözleşmede yer almayan
faiz, komisyon veya masraf gibi adlar altında hiçbir şekil ve suretle
ödeme talep edilmeyecek ve kart hamilinin hesabından kesinti
yapılmayacak. Sözleşmede, kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart
çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şart sağlayan hükümlere yer
verilmeyecek.
Kart hamilinin borcu kefile bildirilmedikçe, kefil için temerrüt
durumunun oluşmayacağı sözleşmede gösterilecek. Sözleşme hükümlerinde, kefilin sorumluluğunu artırıcı nitelikteki değişikliklere ve kartın kullanım limitinin yükseltilmesine ilişkin olarak kefilin ilave
şartlara dair sorumluluğunun başlaması için kefilin yazılı onayı
alınacak.

-FAİZ HESAPLAMASI-

Sözleşmede yapılan değişiklikler kart hamiline bildirilecek. Faiz
oranındaki artış, 30 gün öncesinden kart hamiline duyurulacak. Bir
hesap dönemine ilişkin toplam borç tutarı veya hesap bakiyesi
üzerinden, o döneme ilişkin hesap özetinin düzenlendiği hesap kesim
tarihinden önceki bir tarih itibariyle faiz yürütülebilmesine ilişkin
kayıtlar hükümsüz olacak.
Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi
üzerinden faiz hesaplanacak. Kalan hesap bakiyesine, asgari tutar ve
üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgari tutarın altında
ödeme yapılması durumunda ise gecikme faizi uygulanacak. Temerrüt
hali de dahil olmak üzere, kart uygulamasından doğan borçlarda bileşik
faiz uygulanmayacak.
Gecikme faiz oranı, akdi faiz oranının yüzde 30 fazlasını geçemeyecek; hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında en az 10 gün olacak. Kart hamilinin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi,
kontrolü ve müşteri hizmetlerinin yerine getirilmesi amacıyla
yapılacak bilgi alışverişi veya kartların kullanımından doğan borç ve
alacakların takas ve mahsup işlemleri, kart çıkaran kuruluşların
aralarında akdedecekleri yazılı sözleşmeler çerçevesinde, kendi
aralarında veya en az 5 kart çıkaran kuruluş tarafından kurulacak
şirketler vasıtasıyla gerçekleştirilecek.

-SIRLARIN SAKLANMASI-

BDDK üyeleri ve kurum çalışanları, görevleri sırasında kart
hamili, kefil ve kuruluşlara ait öğrendikleri sırları kanunen açıkça
yetkili olanlardan başkasına açıklayamayacak ve kendi yararına
kullanamayacak.
Kart çıkaran kuruluş ile kart hamili arasında oluşabilecek
herhangi bir uyuşmazlık halinde, işlemin hatasız bir şekilde
kaydedildiği, hesaba intikal ettirildiği ve herhangi bir teknik
yetersizlik veya arıza halinin bulunmadığını ispat etme yükümlülüğü
kart çıkaran kuruluşa ait olacak.
Yasaya göre kartlı sistem kurma, kart çıkarma veya üye işyerleri
ile anlaşma yapma yetkisi olanlar dışında hiçbir gerçek veya tüzel
kişi, aslen veya feran meslek edinerek, kartlı sistem kuramayacak;
kart çıkaramayacak veya üye işyerleri ile anlaşma yapamayacak; ticaret
unvanları ve her türlü belgeleri ile ilan ve reklamlarında bu işlerle
uğraştıkları izlenimini yaratacak hiçbir kelime veya tabiri
kullanamayacak.

-CEZALAR-

Tasarıya göre, borcunu ödemeyenin kredi kartını iptal etmeyen
kuruluşlar ile yasaklılık veya engel durumu, ekonomik ve sosyal
durumu, aylık veya yıllık ortalama geliri dikkate alınmadan kart veren
kurumlara, 2 bin ila 10 bin YTL idari para cezası verilecek.
Kişinin aylık gelirinin 2 katından fazla limitte kart veren
kuruma, 5 bin YTL'den az olmamak üzere, aykırılık oluşturan tutarın
yüzde 1'i tutarında ceza verilecek. Hesap özetini kart sahibine ulaştırmayan, kart sahiplerinin kart kullanımıyla ilgili şikayet ve itirazlarını 20 gün içinde cevaplamayan kuruluşlara 2 bin YTL'den 10 bin YTL arasında ceza kesilecek. ''Yapılan düzenlemelere uymak, belirlenen sınırlamaları ve standart oranları hesaplamak, tutturmak ve idame ettirmek ve bunlara ilişkin olarak BDDK tarafından istenen tedbirleri belirlenen sürelerde almak ve uygulamak'' hükümlerine aykırı davranan kurumlara, 10 bin YTL'den 50 bin YTL'ye kadar ceza uygulanacak. Kredi kartı sözleşmesi hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi vermeyen ve kartını iptal ettirmek isteyenin sözleşmesini feshetmeyen kurumlara, 2 bin YTL'den 10 bin YTL'ye kadar, iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemleri, muhasebe ve finansal raporlama birimi kurmayan, her türlü kayıt, bilgi, belge, yapı ve sistemlerini denetime uygun ve hazır hale getirmeyen kurumlara 10 bin YTL'den 50 bin YTL'ye kadar ceza verilebilecek. BDDK tarafından alınan karar, çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere ve yapılan düzenlemelere uyulmaması halinde 2 bin YTL'den 10 bin YTL'ye kadar veya aykırılık teşkil eden tutarın yüzde 1'i oranında
ceza uygulanacak.

GERÇEĞE AYKIRI HARCAMA YAPANLAR

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Tasarısı'na göre, kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yönünde gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, kartı bizzat kullanan veya kullandıranlara, 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Tasarıyla gerçeğe aykırı olarak harcama belgesi, nakit ödeme
belgesi ya da alacak belgesi düzenlemek veya bu belgelerde ne surette
olursa olsun tahrifat yapmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar
sağlayanlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para
cezası ile cezalandırılacak.
Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda
gerçeğe aykırı beyanda bulunarak, kartı bizzat kullanan veya başkasına
kullandıranlar ile bunları bilerek kullananlar, 1 yıldan 3 yıla kadar
hapis ve 2 bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak.
Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya ek belgelerde
sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz
edenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilecek.

-İZİNSİZ KART ÇIKARMA-

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan izin almaksızın
kartlı sistem kuran, kredi kartı çıkaran veya üye işyeri anlaşması
yapan veya ticaret unvanları, her türlü belgeleri, ilan ve reklamları
veya kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, bu işlerle uğraştıkları
izlenimini yaratacak söz ve deyimleri kullanan gerçek kişiler ile
tüzel kişilerin görevlileri, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve bin güne
kadar adli para cezasına çarptırılacak.
Bilgi güvenliğine aykırı hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve
üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten
görevlileri ve işlemi yapan kişilere, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, bin
güne kadar adli para cezası verilecek.
Gizli kalması gereken kod numarası, kart numarası, şifre ya da
kimliği belirleyici başka bir yöntemin, dikkatsizlik veya tedbirsizlik
veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara aykırılık nedeniyle
açığa çıkmasına neden olanlar, bin güne kadar adli para cezası ile
cezalandırılacak.

-ÜYE İŞYERLERİNİN CEZAİ SORUMLULUĞU-

Aldığı mal ve hizmet alımlarının bedelini banka kartı ya da kredi
kartı ile ödemek isteyenlerin bu talebini kabul etmeyen üye işyeri
mensupları ile üye işyeri sözleşmesi feshedilmesine rağmen bu
faaliyetlerini sürdürenlere, bin güne kadar adli para cezası
verilecek. Üyelik sözleşmesi herhangi bir nedenden dolayı feshedilmesine
rağmen kredi kartı ile işlem yapıldığını gösteren işareti kaldırmayan
işyeri ile kartla alınan malın iadesi işleminde iptal belgesi
düzenlemeyen işyeri mensupları hakkında bin güne kadar para cezası
uygulanacak. BDDK'nın denetimde istediği her türlü bilgi ve belgeyi vermeyen, bu bilgi ve belgeleri gerçeğe aykırı olarak veren bu kanun
kapsamındaki kişi ve kuruluşlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve bin 500
güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Sorumluluğunu yerine getirmeyen kuruluş ve üye işyerleri hakkında,
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından Cumhuriyet
başsavcılığına yazılı başvuruda bulunulacak. Bu başvuru mahkeme şartı
niteliği taşıyacak.

Tasarıya göre, para cezalarına ilişkin hükümler hariç olmak üzere
diğer parasal tutar ve sınırlardan her biri, her yıl DİE tarafından
açıklanan üretici fiyatları endeksindeki artış oranının gerektirdiği
miktarı geçmemek üzere BDDK kararıyla artırılabilecek.
Tasarıda, bu Kanuna göre çıkarılacak yönetmelikler, 1 yıl içinde
hazırlanarak BDDK tarafından yürürlüğe konulacak. Kanun hükümleri
kapsamına giren kuruluşlar, durumlarını 1 yıl içinde kanun hükümlerine
uygun hale getirmek zorunda olacak.
Kartlı sistem kurma, kart çıkarma, üye işyerleri ile anlaşma
yapma, bilgi alışverişi, takas ve mahsuplaşma faaliyetinde bulunan
kuruluşlar, BDDK'nın yayınlayacağı yönetmelik tarihinden başlayarak 3
ay içinde gerekli izinleri alacak. Tasarının kanunlaşması halinde, kart çıkaran kuruluşlar ile kart sahipleri arasında sözleşmelerdeki faiz hesaplamasına ilişkin hükümler1 ay, diğer hükümler ise 1 yıl içinde kanun hükümlerine uygun hale getirilecek.

Bu haber 5.377 kez okundu...19/12/2008 - Tüketici Örgütleri Federasyonu Kuruldu
02/12/2008 - ADSL için telefon mecburiyetine son
13/11/2008 - Tüketici Örgütlerinden doğalgaz zam’ ına dava
10/11/2008 - TÜ-MER Sağlıkla oynayan katildir
07/11/2008 - modern tefecilerden kontör kredisi!
04/11/2008 - tüketici örgütlerinden ortak açıklama
01/11/2008 - Sabit ücrete karşı yasal düzenleme şart
21/10/2008 - Cipslere sağlığa zararlı ibaresi yazılmadır
16/10/2008 - TELSİM’in “borcum bitsin”i bir aldatmaca mı?
04/10/2008 - Uluslararası panel sona erdi
23/09/2008 - Tüketiciler bilgilendirilmelidir
20/09/2008 - Komisyon çalışmalarını sürdüryor
17/09/2008 - Yavaş indirim yapan istasyondan alma
03/09/2008 - Van ve Nevşehir’de suç duyurusu
22/08/2008 - Milyonlarca çocuğu bekleyen tehlike
02/08/2008 - Paran Kadar Harca Kartın Esiri Olma
22/07/2008 - İzmir tüketicisinden suç duyurusu
07/07/2008 - Kot taşlama atölyelerine dair
07/07/2008 - Ortak Akıl Hareketi'ne TÜ-MER den Destek
30/05/2008 - Tüketiciye aba altından sopa
28/05/2008 - AB Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
28/04/2008 - Geçmiş kart aidatına da iade kararı
15/04/2008 - Vurguncuyu ihbar et!
11/04/2008 - vurgunculara fırsat vermeyelim
08/04/2008 - tüketici kanunu değişikliğine sahip çıkalım
05/04/2008 - Genel Başkan, ATV'nin konuğu oldu
03/04/2008 - Reklam Kurulu'ndan Pepsi'ye Ceza
19/03/2008 - TÜ-MER'in AVM Raporu Ses getirdi
15/03/2008 - tüketici kanunu değişiyor
13/03/2008 - Telekom’un peşini bırakmıyoruz
12/03/2008 - ucuz etin yahnisi yavan olur
11/03/2008 - jest değil hak istiyoruz
05/03/2008 - bilgisayar alırken mağdur olmayın
22/02/2008 - bankalar neden çok kâr ediyor?
19/02/2008 - GSM firmaları müşterilerine "ayıp" ediyor
17/02/2008 - TÜ-MER uyardı, Pepsi Özür diledi
16/02/2008 - TÜ-MER’den Danimarka tüketicisine çağrı
13/02/2008 - TÜ-MER: BUNUN ADI AYIRIMCILIK
11/02/2008 - internet -ATM dolandırıcılığına karşı dikkat
09/02/2008 - internette alışveriş yaparken mağdur olmayın!
05/02/2008 - Türk insanı kobay olarak kullanılamaz
04/02/2008 - Projeye start verildi
31/01/2008 - Av. Hüsnü TUNAnın yanındayız
30/01/2008 - banka kartı kullanıcısı tüketiciler Dikkat!
29/01/2008 - Telekom; Hakem Heyetlerini tanımıyor mu?
18/01/2008 - Turkcell'den Mektup Var
17/01/2008 - Elektronik sigaralar iade edilebilir.
12/01/2008 - Cepteki reklamlar "yeter" dedirtti
15/12/2007 - alışveriş merkezleri raporu açıklandı
06/12/2007 - Telekom, tüketici hakkının farkına vardı
06/12/2007 - Kredi kartın mı var, derdin var!
04/12/2007 - TÜ-MER: Bankanın bahanesi kalmadı
30/11/2007 - TÜ-MER Yeni yerine taşındı.
28/11/2007 - bankalar birliğinden antidemokratik heyet
14/11/2007 - Alışveriş merkezleri mercek altında
10/11/2007 - Telekom, grevi tüketiciye fatura edemez
25/10/2007 - İndirimli satışlara yeni düzenleme
18/10/2007 - tüketici haklarının takipçisiyiz
11/10/2007 - İstanbul'daki su zammına TÜ-MER'den tepki
10/10/2007 - Çalınan çantadan mağaza sorumlu
03/10/2007 - Tüketicinin tazminat zaferi
26/09/2007 - Kampanya izdihamına TÜMER tepkisi
19/09/2007 - Haksız kira artışının faturası vatandaşa
12/09/2007 - Tüketiciye eziyet çektirmeyin
04/09/2007 - Şarbona karşı; bilinçli tüketici
18/08/2007 - Çin malı oyuncaklar toplatılıyor
10/08/2007 - Şap hastalığına karşı dikkat
06/08/2007 - Bakanlık ruhsatlı suların listesini açıkladı
06/08/2007 - Şirket, arızalı otoyu geri almak zorunda
01/08/2007 - su denetimleri arttırılsın
29/07/2007 - standart dışı satanlar teşhir edilsin
03/07/2007 - Susuzluk felaket olmasın
03/07/2007 - klima tüketiciyi terletiyor
26/06/2007 - Tüketiciler seçim beyannamelerini inceliyor
13/06/2007 - Ayıplı çıkan mala kredi veren banka sorumlu
11/06/2007 - TÜ-MER: Türk Telekom tehditkar
07/06/2007 - K.D.V. İndirimi Gizli Zam Olmasın !
06/06/2007 - ADSL'de tüketiciyi yanıltma iddiası
02/06/2007 - Tüketiciler siyasi partileri uyarıyor
01/06/2007 - Kapıdan satıcılar nasıl dolandırıyor?
23/05/2007 - Tüketici Örgütlerinin Ortak Basın Açıklaması
18/05/2007 - Kredi kartında tüketici zaferi
27/04/2007 - Ekranlardaki çirkinliğin dozu artıyor
25/04/2007 - Vatandaşa yarışma oyunu
18/04/2007 - Kantinlerde kola ve cips satışına kısıtlama
13/04/2007 - TÜ-MER'e teşekkür plaketi
13/04/2007 - Kart aidatında Genel Müdürlük engeli
29/03/2007 - Sanal Banka Mağdurlarına Müjde
19/03/2007 - TÜ-MER’den yurt genelinde 10 temsilcilik
18/03/2007 - Hamburger, Kola Girmesin Okula!
15/03/2007 - 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
14/03/2007 - TÜ-MER Ailesi Bir Arada
02/03/2007 - Okul Kantinleri için sefer tası hareketi
20/02/2007 - Beyaz eşya alırken dikkat etmeniz gereken 10
09/02/2007 - bankaların kart bedeline tarihi bir karar
28/01/2007 - tüketici hakkını arıyor
25/01/2007 - bankalar promosyon bedellerini tahsil ediyor
24/01/2007 - her an kapınızı çalabilir
23/01/2007 - otobüslerde cep telefonu karmaşası
15/01/2007 - TV NET'te Tüketici Saati devam ediyor
12/01/2007 - Mağazalar istediği gibi indiremeyecek
28/12/2006 - Kapıdan satışların yerine cep şikâtyeleri
22/12/2006 - Tüketici kazandı, Telekom kaybetti!
20/12/2006 - Kurbanlık hayvan alırken dikkat!
09/12/2006 - Tüketicinin talebi önemlidir
05/12/2006 - İnternette Smile ADSL kaosu
05/12/2006 - Hatalı BMW'yi değiştirmenin adı 'jest' oldu
30/11/2006 - Kartzedenin zaferi
27/11/2006 - Gazlı içecekler sağlığa zararlı mı?
21/11/2006 - Tüketiciler mahkemeye gidecek
21/11/2006 - Dikkat! Yarışma değil, para tuzağı
21/11/2006 - Sözde yarışma programları kaldırılsın
01/11/2006 - Reklamı yanıltıcı olan ürünler Ayıplıdır
19/10/2006 - Tüketici Saati ATR Televizyonunda
18/10/2006 - Fransa'yı "Boykota Devam" çağrısı
29/09/2006 - McDonald's ve Burger King'e dava
29/09/2006 - Türkçe kılavuzu olmayan firmaya ceza
31/08/2006 - TÜ-MER, ATR Televizyonun konuğu oldu
28/08/2006 - Elektrik kesen şirket, tazminat ödeyecek
14/08/2006 - ATM’lerdeki gizli komisyona dikkat
08/08/2006 - Klonlu telefon, ayıplı maldır.
31/07/2006 - ORTADOĞU’DAKİ SORUN İSRAİL SORUNUDUR
17/07/2006 - TÜ-MER'in ısrarlı takibi sonuç verdi
17/07/2006 - Tatilci, otellerden dertli
07/07/2006 - Döviz Gider Zammı Kalır
05/07/2006 - tüketicinin sabrı taşıyor
17/06/2006 - Kredi kartında faiz artışının sırrı
07/06/2006 - Bakan hakkında suç duyurusu
30/05/2006 - Acı itiraf: zehirli ürün yediriyorlar
21/05/2006 - Huzurumuz ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur
04/05/2006 - Zehirli varilleriniz sizin olsun!
03/05/2006 - ‘Fatura Ödeme Merkezi’ halkı dolandırdı
12/04/2006 - Kartta Ali Cengiz oyunu
09/04/2006 - TÜ-MER Kongresi Sonuçlandı
15/03/2006 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
14/03/2006 - Sonsayfa.com'dan Tüketici Köşesi
06/03/2006 - Kartzedelere uyarı: 60 günü beklemeyin
02/03/2006 - İhtarnameler TÜ-MER’den
01/03/2006 - Kredi Kartları Yasası Yürürlükte
26/02/2006 - Okul ve Camilere baz istasyonu kurma yasağı
24/02/2006 - Kredi Kartları Yasası Çözüm olacak mı?
22/02/2006 - Kredi Kartları Vebalinin Altında Kalmayın
22/02/2006 - Reklam Kurulu'ndan Efes'e Ceza
20/02/2006 - Kredi kartları can almaya devam ediyor
14/02/2006 - Sevgililer Günü ÖZEL
05/02/2006 - Türkiye tüketicisi harekete geçiyor
02/02/2006 - TÜ-MER Boykota hazırlanıyor.
29/01/2006 - 4 bin şikâyet 200 bin ziyaretçi
29/01/2006 - İGDAŞ yakılmayan gazın ücretini tahsil ediyor
28/01/2006 - Tüketici Web-Tv çekimleri yapıldı.
23/01/2006 - OGS ve KGS'li araçların geçmesi çözüm olur mu
21/01/2006 - Sayın Pektaş Kamuoyunu yanıltmaktadır
11/01/2006 - Sivil toplumun baskısı sonuç getirdi
10/01/2006 - Tepki alan fatura ödeme merkezleri, çığ gibi
07/01/2006 - Gişeler kalkacak, trafik akacak
02/01/2006 - AB kriterlerine dolandırıcılar da uydu!
25/12/2005 - “tüketici web-tv” yayına başladı.
09/12/2005 - Cep-kriz masası kuruldu
04/12/2005 - Kayıtdışı Telefonlar, kayıt altına
04/12/2005 - TÜ-MER iç eğitim çalışmalarına başladı
30/11/2005 - Gıda Standardı tartışmaları devam ediyor
29/11/2005 - Kredi kartları yasası mecliste.
21/11/2005 - ST֒nün başkana tanıdığı krallık
16/11/2005 - Bilgilenmek evrensel tüketici hakkıdır
15/11/2005 - İTO'dan anlamlı toplantı
06/11/2005 - Belediye otobüsünde telefon kavgası boşuna
21/10/2005 - Ramazan'da tüketici hakları konuşuldu
09/10/2005 - TÜ-MER'e Teşekkür Plaketi
28/09/2005 - Krizin adı: Kredi Kartları
04/09/2005 - Bankalardan kefile gizli tuzak
17/08/2005 - Yargıtay kararları olumlu
16/08/2005 - Alışveriş merkezine tazminat cezası
07/08/2005 - Mağdur Tüketici Yalnız Değil
01/08/2005 - Tüketiyoruz Ama Bilinçsiz
31/07/2005 - Mağdur tüketiciye broşürle çağrı
24/07/2005 - Soyulan aracın zararını otoparkçı ödeyecek
19/07/2005 - Alo Şikayet Hattı
05/07/2005 - Haber1'den dev adım!
03/07/2005 - Tatil yerini beğenmeyen vazgeçebilecek
01/07/2005 - Sonsayfa.com'dan TÜ-MER'e Büyük Destek
29/06/2005 - TÜ-MER ses getirdi
26/06/2005 - Asgari Ödeme Tuzağı!
22/06/2005 - Çocuklara kumar tuzağı!..
19/06/2005 - TÜ-MER İnternette lider
19/06/2005 - Tüketiciden online şikayet dönemi
15/06/2005 - Reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?
08/06/2005 - Bize sinek vız gelir
31/05/2005 - Veliler bağışa zorlanmayacak
29/05/2005 - Bankalar tüketiciyi soyuyor!..
23/05/2005 - Festivalde TÜ-MER Standına Büyük İlgi
23/05/2005 - Pompalı soygun
18/05/2005 - TRT' de tüketici hakları konuşuldu
15/05/2005 - Tatiliniz zehir olmasın
09/05/2005 - Fatura kuyruğuna korsan çözüm
20/04/2005 - TÜ-MER Yeni Stratejiler Belirliyor
10/04/2005 - 1 YTL’lik cep vergisine tepki.
01/04/2005 - TÜ-MER Anadoluya Seslendi
22/03/2005 - TÜ-MER’e “Tüketici Oscarı”
16/03/2005 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı.
07/03/2005 - TÜ-MER 1 Yaşında.
22/02/2005 - TÜ-MER'i 6 Mart heyecanı sardı...
16/01/2005 - e-tüketici ve e-dilekçe rekora koşuyor.
04/01/2005 - Bilgilen Kampanyasının Tanıtımı Yapıldı
02/01/2005 - Hak Aramayan Kimse Kalmayacak
07/12/2004 - İletişimde Tehlike Çanları Çalıyor
26/11/2004 - Tüketicilerin Donkişot'ları Akistanbul'da
12/11/2004 - Etiketsiz Firmadan Alışveriş Yapmayın
05/11/2004 - TÜ-MER, Kanal 6 İftar Saati'inin Konuğu Oldu
02/11/2004 - Zorunlu Bağış Çileden Çıkartıyor
10/10/2004 - Marmara FM'de Tümer Rüzgarı Esti
27/09/2004 - Tüketici Mahkemeleri Levent'de Hizmete Girdi
15/08/2004 - TÜ-MER Beyoğlu Savcılığı'nda İfade Verdi
01/08/2004 - Tüketici Hakları Merkezi Moral FM'deydi
09/07/2004 - Peugeot Mağdurları Buluştu
08/07/2004 - Telekom (zamlı) indirim yaptı.
07/07/2004 - E-Tüketici hayata geçti.
15/06/2004 - Sivil toplum istedi, mahkeme kuruldu…
20/05/2004 - Etiketinde “Transgenik ürün” yazılsın.
07/05/2004 - Geciken adalet, adalet değildir!
10/04/2004 - “muhtelif ilavenin” peşini bırakmıyoruz.
18/03/2004 - müstehcenlik meşrulaştırılıyor mu?
11/03/2004 - “bayrak ve afiş yarışına hayır…”
16/02/2004 - İGDAŞ’ın yetki verdiği firmalar, yetkilerini
09/02/2004 - Konutlar için garanti belgesi zorunluluğu
03/02/2004 - Ayıplı hizmetin bedeli iade edilsin.
30/01/2004 - Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Kuruldu


Alışveriş Merkezleri Raporu'nu Tablo olarak görmek için tıklayınız...
(Not : Dosya indirme süresi bağlantı hızınıza göre değişiklik gösterebilir.)

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI için Tıklayıntıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Online Dilekçe'si için tıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (1)
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (2)
Tüm videoları izlemek için tıklayınız...
TÜKETİCİ WEB-TV Pirinç Boykotu - NTV ve STV Ana Haber

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tumerorg/public_html/sag.php on line 179
Diğer tüm basın açıklamalarını görmek için tıklayınız...


TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ

E-Mail:tuketici@tuketicimerkezi.org
www.tumer.org
www.tuketicimerkezi.org

LÜTFEN DİKKAT: Basın Mensupları, derneğimizle irtibata geçmek için burayı tıklayınız.

TÜ-MER Ailesine Üye Olmak İster misiniz?
Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER'e üye olmak için buraya tıklayarak bilgisayarınıza indireceğiniz Word dosyasını bize ulaştırabilirsiniz. Ayryca derneğimizin tüzüğüne ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Tüketicinin Sesi


Tatilde bari mağdur edilmeyelim.
Bayram Çiğdem www.haberkenti.com

 
 
   
 
TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ
İstanbul Cad. Taşkınlar İş Merkezi No:3 Kat:5 Dörtyol Meydanı Esenler / İSTANBUL
TEL: (212) 611.10.00 - FAX: (212) 568.04.12       tuketici@tuketicimerkezi.org
 
eXTReMe Tracker