>Anasayfa -> BASIN ODASI> Tüketici Kanunu - TÜ-MER TEMSİLCİLİKLERİ
Şikayetinize uygun dilekçe örneği için e-dilekçe Projesini tıklayınız. Tüketici Mahkemelerine hitaben hazırlanan dilekçe örneklerini bilgisayarlarına indirebilirsiniz. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
Sizden gelen şikayetlerden her hafta birini seçip sitemizde yayınlıyoruz. Haftanın şikayetini görmek için tıklayınız.
Bakan hakkında suç duyurusu

İnsan sağlığına zararlı maddeler içerdiğinden dolayı ihraç edilemeyen yaş sebze ve meyvelerin Türkiye tüketicisine sunulması ile ilgili basında çıkan haberleri değerlendiren Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Komitesi Başkanı Av. Faruk HANÇER; “Görevini yerine getirmeyen bakan hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk” dedi.

Tüketici Hakları Merkezi (TÜ-MER) Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk Komitesi Başkanı Av. Faruk HANÇER’in konuya ilişkin açıklaması aşağıdadır.

Tehlikeli kalıntılar bulunduğu gerekçesiyle ihraç edilemeyen yaş sebze ve meyvenin ülkemiz tüketicisine hiçbir kontrolden geçirilmeksizin sunulması, toplum sağlığının bizzat yönetenler tarafından hiçe sayıldığının açık göstergesidir.

Geçtiğimiz 2005 yılı Haziran ayı içerisinde yaşanan ve bir bakanın görevden alınmasına neden olan, kamuoyunda; “Akdeniz Sineği Krizi” ile anılan, yaş sebze ve meyvelerde insan sağlığına zararlı kalıntıların bulunmasından dolayı ihraç edilemeyen ürünlerin Türkiye tüketicisine sunulması, derneğimiz Tüketici Hakları Merkezi’nin (TÜ-MER) büyük tepkisine neden olmuş, akabinde; dernek merkezinde basın toplantısı düzenlenilerek, böylesi hassas bir konunun takipçisi olacağımızı belirtmiştik.

Toplumda infial oluşturan olay üzerinden bir yıl geçmesine rağmen, kontrolsüz gıdanın Türkiye tüketicisine sunulduğuna ilişkin basında çıkan haberlerden; uygulamadaki denetimsizliğin hat safhada, yapılan denetimlerin de yetersiz ve hatta yok denecek kadar az olduğu anlaşılmaktadır.

Yabancı ülkelere ihraç edilen ürünlerin yetkililer tarafından kontrol edildiği, buna rağmen ihraç edilen ürünlerin insan sağlığına zararlı maddeler içerdiği, yurt dışında yapılan tahlillerle ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden ihraç edilen ürünler ülkemize iade edilmektedir. Bu tespit başlı başına Türkiye’de yapılan denetimsizliğin boyutlarını ortaya koymaktadır.

Söz konusu yaklaşım yönetenler tarafından insan sağlığına verilen önemi (!) de gözler önüne sermektedir. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye tüketicisine reva görülen bu muamelenin peşini Tüketici Hakları Merkezi (TÜ-MER) olarak bırakmayacağımızı belirtmek isteriz.

Öte yandan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan; gıda denetimi konusunda gerekli laboratuar, denetim ve kontrolleri hazırlayıp altyapıyı tamamlaması ve kamuoyunu tatmin edecek açıklamalarda bulunması beklenirken, kamuoyu oluşturmak ve toplumda bilinci geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların adeta önünü kesercesine hapis ve para cezasını içeren yasa hazırlığı içinde olması ise yaşananların trajik tarafını ortaya koymaktadır.

“Devlet tüketiciyi koruyucu gerekli tedbirleri alır” şeklindeki Anayasal göreve rağmen sorumluların denetim konusunda acziyet içerisinde olduğunu gösteren tutum ve davranışlarının yargı önünde hesabını vermesi için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER olarak, Türkiye tüketicisi adına, bu ihmali yargıya havale ediyoruz. İnanıyoruz ki Türkiye kamuoyu da bu yapılanları yakından takip etmekte ve kendisine reva görülen bu tutumun muhasebesini titizlikle yapmaktadır.

Av. Faruk HANÇER
Tüketici Hakları Merkezi
Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk Komitesi Başkanı


İSTANBUL C.BAŞSAVCILIĞI’NA

ŞİKAYETÇİ :Tüketici Hakları Merkezi Derneği (TÜ-MER) Adına
Av. Faruk HANÇER
Genel Başkan Yardımcısı – Hukuk Komitesi Başkanı
(Adres antettedir)

SANIK :Mehdi Eker(Tarım ve Köyişleri Bakanı)
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Ankara

SUÇ :Görevi Kötüye Kullanma

AÇIKLAMALAR :30.05.2006 Tarihinde ulusal bir gazetede yapılan haber,ihraç fazlası yaş sebze ve meyvenin iç piyasada satışa sunulması sırasında hiçbir laboratuvar incelemesinden geçmeksizin satışa sunulduğunu haber yaptı.Haberde ayrıca yaş sebze ve meyve ihracı yapan kişi ve kurumların denetimlerle ilgili uygulamada yaşanılan hususlara ilişkin açıklamaları yer almıştır.

Haberin içeriğinde kısaca şu durum değerlendirmesi yapılmıştır.

a)İhraç edilen yaş sebze ve meyveler zehirli kalıntılara karşı sıkı bir analize tabi tutulurken,iç piyasaya satılan ürünler kontrolsüz bir biçimde satışa arzedilmektedir.

b)İhraç edilen ,ancak ilaç kalıntıları tespit edilip iade edilen ürünler iç piyasaya denetime tabi tutulmaksızın arzedilmektedir.

c)Bazı ürünler tarladan hal’e dahi girmeden denetimsiz bir biçimde pazarlarda tüketiciye satılmaktadır.

d)Tarım Bakanlığı tarafından yapılan denetim sayısı geçen yıl sadece 2 bin 71 olarak tespit edilmiştir.Yapılan denetim sayısının en az 10 bin olması gerekmektedir.

e)Denetim yapan mevcut laboratuvarlar ihtiyaca cevap veremediği gibi,yapılan analizler neticesinde gıdalar üzerindeki kalıntıların tamamı da tespit edilememektedir.

Sözkonusu haber ,yaşadığımız ülkede tükettiğimiz meyve ve sebzelerin denetim ve analizlerinin yapılmadan satışa sunulduğunu gözler önüne sermiştir.Toplumda her birey potansiyel bir tüketici olarak zehirli kalıntıların bulunduğu yaş sebze ve meyvenin saçtığı tehlikenin kıskacında bulunmaktadır.Türkiye’nin taraf olduğu AİHS’nin ek protokollerinde her bireyin sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkı ilkesi ihlal edilmiştir.İç hukuk açısından da denetim ve analizleri yapması gereken ilgili birimler kanun ve yönetmeliklerin üzerine yüklediği görevi tam anlamı ile ifa etmemektedir.Bu hususla ilgili olarak kanun ve yönetmelik hükümlerinde ilgili Bakanlığın görevleri tek tek sıralanmıştır. 05.06.2004 tarihinde resmi gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren ;

GIDALARIN ÜRETİMİ, TÜKETİMİ VE DENETLENMESİNE DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN
Amaç, Kapsam ve Tanımlar
Amaç

Madde 1- Bu Kanunun amacı, gıda güvenliğinin temini, her türlü gıda maddesinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin teknik ve hijyenik şekilde üretim, işleme, muhafaza, depolama, pazarlama ve halkın gereği gibi beslenmesini sağlamak, üretici ve tüketici menfaatleriyle halk sağlığını korumak üzere gıda maddelerinin üretiminde kullanılan her türlü ham, yarı mamul ve mamul gıda maddeleri ile gıda işlemeye yardımcı maddeler ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin güvenliğine ilişkin özelliklerinin tespit edilmesi, gıda maddeleri üreten ve satan işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartlarının belirlenmesi, gıda maddeleri ile ilgili hizmetler ile denetimine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kanunun 1.maddesinde, bu kanunun yürürlüğe girmesindeki amaçlar arasında ,yapılacak gıda denetimi ile halk sağlığını korumak amacı güdülmüştür.Ancak bu kanun hükmü bakanlık yetkilileri tarafından gözardı edilerek halk sağlığı tehlikeye maruz bırakılmaktadır.

Kanunun 5.maddesinde de gıda güvenliğine ilişkin laboratuvarın kuruluş ve izni konusunda bakanlığın yetkisine değinilmiştir.

Lâboratuvar kuruluş izni

Madde 5- Gıda maddelerinin ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin gıda güvenliği, hijyen ve kalite analizlerini yapmak üzere, Bakanlıkça yetkilendirilecek kamu ve özel lâboratuvarlar kurulabilir.

Bu lâboratuvarların kuruluş, çalışma izin ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri yetkileri çerçevesinde bulunan lâboratuvarlar için bu madde hükmü uygulanmazKanunun 7.maddesinde gıda güvenliği ve hijyeni açısından belirlenen kriterler bakanlık bünyesinde yer alan ulusal gıda kodeksi tarafından belirlenir hükmü getirilmiştir.

Gıda kodeksi

Madde 7- Gıda maddelerinin asgarî kalite ve hijyen kriterleri, pestisit ve veteriner ilaç kalıntıları, katkı maddeleri, gıdaya bulaşan zararlı maddeler, numune alma, ambalajlama, etiketleme, nakliye, depolama esasları ve analiz metotlarını ihtiva eden Türk Gıda Kodeksi, Ulusal Gıda Kodeksi Komisyonu marifetince hazırlanır, Bakanlıkça yayımlanır ve denetlenir.

Piyasaya arz edilecek gıda ürünlerinin gıda mevzuatına uygun olması zorunludur.

. Kanunun 9 ve 10 maddelerinde insan sağlığı açısından doğabilecek Riskler ve bu konuda bakanlığın alabileceği ihtiyati tedbirler konusuna değinmiştir.

Risk analizi

Madde 9- İnsan sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için gıda mevzuatı uygulamalarında risk analizi esas alınır. Ancak koşulların ve/veya alınan tedbirlerin, doğası gereği uygun olmaması durumunda risk analizi hariç tutulur.

Risk değerlendirmesi bilimsel kanıtlara dayandırılır; bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir şekilde yapılır.

Risk yönetiminde, risk değerlendirmesi sonuçları dikkate alınır ve bu Kanunun 10 uncu maddesindeki şartların oluşması durumunda ihtiyatî tedbirler uygulanır.

Risk analizi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İhtiyatî tedbirler

Madde 10- İnsan sağlığı üzerinde zararlı bir etkinin olması ihtimalinin belirmesi ve bilimsel belirsizliklerin sürmesi gibi özel durumlarda, kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkân sağlayacak ileri düzeyde bilimsel veriler elde edilinceye kadar, geçici risk yönetimi tedbirlerine başvurulabilir.

İhtiyatî tedbirler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir

İnsan sağlığı açısından tehlike doğurabilecek durumlarda bakanlığın takip etmesi gereken yol haritası 13 ve 15 maddelerde yer almıştır.

Bildirimler, Acil Durumlar, Kriz Yönetimi, İzlenebilirlik ve İşyeri Sorumluluğu

Bildirimler

Madde 13- İnsan sağlığını korumak ve gıda güvenliği koşullarını sağlamak üzere, gıdadan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskin bildirimine ilişkin sistemler Bakanlık tarafından kurulur.

Gıdadan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili bir bilgiye sahip olunması halinde Bakanlık, bilgiyi hemen ilgili birimlere ve Sağlık Bakanlığına iletir ve gerekli tedbirleri alır.

Bildirimler ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Acil durumlar

Madde 14- Üretilen veya ithal edilen gıda maddesinin, sağlığa zararlı olabileceği ihtimalinin belirmesi durumunda, söz konusu gıda maddesinin pazara sunumu, kullanımı ve ithalatına ilişkin gerekli tedbirler alınır.

Acil durumlarla ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Kriz yönetimi

Madde 15- Gıda konusunda insan sağlığına karşı doğrudan veya dolaylı biçimde ciddi bir risk oluşturan durum saptandığında, bu riskin mevcut hükümlerle önlenememesi, giderilememesi veya azaltılamaması ya da acil durum tedbiriyle yeterince yönetilememesi durumunda, Bakanlık ile Sağlık Bakanlığı, ilgili tüm kurum ve kuruluşların da katılımı ile bilimsel ve teknik yardım sağlamak üzere bir kriz yönetimi ve kriz birimi oluşturur.

Kriz yönetimi ve kriz birimi ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

İhraç edilen gıdalar ile bu gıdaların iadesi durumunda denetimine ilişkin bakanlık tarafından belirlenen kriterler 19 maddede yer almıştır.

Gıda Ticareti ile İlgili Hükümler

Dış ticaret

Madde 19- İhracat ve ithalatta gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda güvenliği ve kalitesi yönünden denetim esaslarını oluşturmaya Bakanlık yetkilidir. Ancak, ihraç edilmek üzere üretildiğinin önceden ilgili mercilere bildirilmiş olması ve/veya ihraç edilecek ülke tarafından talepte bulunulduğunun ihracatçı tarafından beyan edilmesi halinde gıda kodeksine uygunluk aranmaz.

İhraç edilen ürünün geri gelmesi halinde, halk sağlığını tehlikeye düşürmemek şartıyla ayniyat tespiti yapılarak yurda girişine izin verilir. Bu ürünlerin yurt içinde satışına ancak Türk Gıda Kodeksine uygun hale getirilmesi koşuluyla izin verilir.

İthalatta istisnalar hariç Türk Gıda Kodeksine uygunluk aranır.

Satışa arzedilen ürünler konusunda tüketicinin bilgilendirilmesine ilişkin 22 madde hükmü üreticinin üzerine düşen yükümlülükleri belirlemiştir.

Tüketici haklarının korunması

Madde 22- Tüketici haklarının korunması amacıyla, tüketiciler; her türlü gıda maddesi ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, ithal eden ve satan gerçek veya tüzel kişiler tarafından bilgilendirilir. Lüzumu halinde gıdaların içeriği ve özelliği hakkında tüketicilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Gıda maddeleri ile ilgili olarak tüketiciler yanıltılamaz ve yanlış yönlendirilemez.

Gıda konusunda, tüketici haklarının korunması ve toplumun bütün kesimlerinin gıda kontrol safhalarına katılmasını sağlayacak tedbirler ve buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.Yine kanunun 29 ve 30 maddeleri, bu kanun gereği gerekli yükümlülükleri yerine getirmeyen kişi ve kuruluşlara verilen cezaların ve diğer yaptırımları belirlemiştir.İlgili kanun gereği çıkarılan yönetmeliğin 5.maddesi dikkate alındığında, üzerinde zehirli kalıntılar bulunan gıdalar konusunda bakanlığın sözkonusu ürünü piyasadan geri toplama yetkisi bulunduğu halde bugüne kadar halk sağlığını korumak maksadı ile gerekli tedbirler alınmamıştır.Kanunun uygulamasına dair ;

Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemelerin Piyasa Gözetimi,

Kontrolü ve Denetimi ile İşyeri Sorumluluklarına Dair Yönetmelik

Gıda Güvenliği Şartları ve İyi Uygulama Rehberleri
Gıda güvenliği şartları
Madde 5 - Gıda güvenliği şartları aşağıdaki hususları kapsar.
a) Piyasaya arz edilecek gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygun olması zorunludur. Güvenli olmayan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler piyasaya arz edilemez.

b) Gıda;

1) Sağlığa zararlı olması,

2) Tüketime uygun olmaması durumlarında,

güvenli sayılmaz.

c) Herhangi bir gıdanın güvenli olup olmadığının saptanmasında;

1) Gıdanın tüketici açısından; üretim, işleme, depolama, dağıtım ve satış aşamalarının her birinde normal kullanım koşullarına uygun olup olmadığına,

2) Etiket bilgilerine ve/veya gıdanın içeriğinin sağlığa zararlı olabilecek etkilerine dair tüketiciye verilen bilgiye,

bakılır.

d) Herhangi bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığının saptanmasında;

1) Gıdayı tüketen tüketicinin sağlığına hemen ve/veya kısa ve/veya uzun vadede yapacağı olası etkiler ile onu izleyecek nesiller üzerindeki etkilerine,

2) Olası toplam toksik etkilerine,

3) Gıdanın belirli bir kategorideki tüketici için üretilmesi durumunda, tüketicinin o gıdaya karşı biyolojik duyarlılığına,

bakılır.

e) Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının belirlenmesinde; gıdanın, yabancı maddeler ile bulaşmış veya kokuşmuş, bozulmuş, çürümüş olup olmadığına, toksin içerip içermediğine bakılır.

f) Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya nitelikte bir parti, yığın veya kümenin parçası olması durumunda, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda parti, yığın veya kümenin güvenli olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmaması durumunda, tüm parti, yığın veya kümenin güvenli olmadığı varsayılır.

g) Gıda güvenliği ile ilgili Türk gıda mevzuatı hükümlerine uygun olan gıda, mevzuat hükümlerinin kapsadığı ölçüde güvenli sayılır.

h) Bir gıdanın mevzuat hükümlerine uygun olduğu halde, gıdanın güvenli olmadığına dair nedenlerin bulunması durumunda, Bakanlık ve ilgili merci, o gıdanın piyasaya arzına sınırlamalar getirecek uygun önlemleri alır veya piyasadan geri toplatır.Gıda güvenliği konusunda Tarım Bakanlığı’nın kontrol ve denetimleri ne şekilde yapacağı, yapılan denetim ve laboratuvar analizleri neticesinde tüketilmesi uygun olmadığı tespit edilen gıdaların imhası ve firma ya da kişilerin cezalandırılmalarına ilişkin yönetmeliğin 12 ve 14 maddeleri Bakanlığa bu konuda geniş yetkiler tanıdığı halde, yönetmelik gereği bugüne kadar yaş sebze ve meyveler konusunda bir kontrol yapılmadığı kanaatindeyiz.

Kontrol ve denetim usul ve esasları

Madde 12 - Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, Türk gıda mevzuatına uygun olmaksızın üretilemez, mübadele konusu yapılamaz ve muameleye tâbi tutulamaz, halk sağlığına zarar verecek muhteviyatta olamaz, içerisine zararlı bir madde katılamaz, böyle bir maddenin kalıntısı bulundurulamaz ve gıdada zararlı özelliğe yol açacak herhangi bir işlem uygulanamaz.

Kontrol ve denetim usul ve esasları aşağıdaki gibidir;

a) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, gıda işletmelerinin kontrol ve denetimleri Bakanlık ve/veya ilgili merci tarafından görevlendirilen ve adlarına kimlik kartı düzenlenen personel tarafından yapılır.

b) Bakanlığın görüşü doğrultusunda ilgili merci yıllık kontrol programlarını hazırlar. Hazırlanan programlar her yıl güncelleştirilir. Kontrol ve denetimler uygun sıklıkta ve gıda maddesinin taşıdığı riskle orantılı olmalıdır. Yıllık olarak hazırlanan kontrol programlarında, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler grubunun risk durumu, önceki kontrollerden edinilen bilgi ve deneyimler, gıda işletmecilerinin uyguladıkları incelemelerin sonuçları göz önünde bulundurulur.

c) Bakanlık, halk sağlığını ilgilendiren gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme kaynaklı risklerin kontrolüne yönelik acil eylem planları ile çok yıllık ulusal kontrol planlarını hazırlar. Planlar gelişmeler ışığında düzenli olarak güncelleştirilir.

d) Çok yıllık ulusal kontrol planları, gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere dair kontrol sisteminin yapısı ve düzenlenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dair genel bilgileri içermelidir;

1) Planın stratejik hedefleri, kontrollerin ve kaynakların bu hedeflere tahsis edilmesinin neden öncelik arz ettiği,

2) İlgili faaliyetlerin risk sınıflandırması,

3) Yetkili kurumların merkezi, bölgesel veya yerel düzeyde görevlerinin belirlenmesi ve bu kurumların kullanımına açık kaynaklar,

4) İşletmelerde yapılan kontrol ve denetimler dahil, ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde kontrol ve denetimlerin genel olarak düzenlenmesi ve idaresi,

5) Farklı sektörlere uygulanan kontrol sistemleri ile bu sektörlerde kontrol ve denetimden sorumlu farklı birimler arasındaki koordinasyon,

6) Uygun olması durumunda, yetkilendirilmiş kuruluşlara devredilen görevler,

7) Kontrol ve denetimin kriterlerinin uygulanmasını sağlamaya yönelik metotlar,

8) Kontrol ve denetimleri gerçekleştiren gıda kontrolörü/gıda denetçisi, gıda kontrolörü yardımcısı ve yardımcı denetim elemanlarının eğitimi,

9) Kontrol ve denetimlere ait yazılı prosedürler ile kontrol ve denetim formu ile raporu,

10) Hayvan ve gıda kaynaklı acil durumlar, yem ve gıda bulaşması olayları veya insan sağlığını ilgilendiren riskler için acil eylem planlarının düzenlenmesi ve işleyişi,

11) İlgili kurumlar arasında işbirliği ve karşılıklı yardımlaşmanın sağlanması.

e) Çok yıllık ulusal kontrol planları aşağıdaki hususlar dikkate alınarak değiştirilebilir ve güncelleştirilir.

1) Yeni mevzuat,

2) Yeni bir hastalığın ya da diğer sağlık risklerinin ortaya çıkması,

3) Yetkili kurumların yapısında, idaresinde veya işleyişinde belirgin değişikliklerin olması,

4) Kontrol ve denetim sonuçları,

5) Avrupa Topluluğu tetkik raporlarının sonuçları,

6) Çok yıllık ulusal kontrol planlarının hazırlanmasında faydalanılan Avrupa Birliği Komisyonunca hazırlanan rehberlerdeki değişiklikler,

7) Bilimsel bulgular,

8) Ülkede diğer ülkeler tarafından gerçekleştirilen denetimlerin sonuçları.

f) Bakanlık, her türlü kontrol ve denetimin ilgili merci tarafından uygulanmasını sağlar. İlgili merci, kontrol ve denetim ile ilgili görevlerini Bakanlığın belirleyeceği esaslara göre yapmakla yükümlüdür.

g) İlgili merci tarafından kontrol ve denetim sonuçları ile ilgili değerlendirmeler düzenli olarak bir sonraki ayın 10’una kadar ve talep edildiği zaman Bakanlığa gönderilir. Kontrol ve denetim sonuçları bir uygunsuzluğu ya da uygunsuzluk ihtimalini gösteriyorsa, ilgili merci durumu derhal Bakanlığa yazılı olarak iletir.

h) Bakanlık birimleri ile ilgili merci arasında etkin ve yeterli işbirliği ve koordinasyonun sağlanması zorunludur.

ı) Kontrol ve denetimler; kontrol programları ile çok yıllık ulusal kontrol planlarının yanı sıra şüphe, şikayet, inceleme, izlenebilirliğin sağlanması, izleme, gözetim ve tetkik amaçları ile de gerçekleştirilir. Kontrol ve denetimlerin uygulanmasında yeknesaklığı temin etmek amacıyla, Bakanlık yazılı olarak ilgili merciyi yönlendirir.

i) İlgili merci tarafından yürütülen kontrol ve denetimler, gerektiğinde numune alma ve analiz gibi uygun kontrol ve denetim metotları ve teknikler kullanılarak yürütülür. Kontrol ve denetimlerde, Türk gıda mevzuatı şartlarını karşılamak üzere gıda işletmecisi tarafından uygulanan HACCP gibi kontrol programları ve/veya gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kalite kontrolüne yönelik sonuçlar dikkate alınır ve tetkiki yapılır.

j) Gıda ile ilgili kontrol ve denetimler aşağıdaki faaliyetleri ihtiva etmelidir;

1) Gıda işletmecilerinin yürüttüğü herhangi bir kontrol sistemi ve bu kontrol ve denetimlerin neticelerinin incelenmesi.

2) Aşağıda yer alan hususların kontrol ve denetimlerinin yapılması;

Gıda ile işyerinin çevresi, tesisler, ofisler, ekipman, donanım ve makineler, nakil ve gıda maddeleri üreten, satan işyerine ait temel donanımlar,

Ham madde, bileşen, ara ürünler ve diğer maddeler ile işletmede kullanılan alet ve ekipmanlar,

Gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler,

Temizleme, bakım malzemeleri ve işlemleri ile pestisitler,

Etiketleme,sunum, reklam.

3) Gıda maddeleri üreten, satan işyerlerine ait hijyen koşullarının kontrol ve denetimi.

4) İyi Üretim Uygulamaları ve İyi Hijyen Uygulamalarının, hazırlanan rehberler doğrultusunda değerlendirilmesi.

5) Türk gıda mevzuatına uygunluğun değerlendirilmesi için yazılı bilgi, belge ve diğer kayıtların incelenmesi.

6) Gıda işletmecisi ve çalışan personel ile yapılan görüşmeler.

7) Gıda işletmesinde bulunan ölçüm aletlerinin kayıtlarının okunması.

8) Gıda işletmecisi tarafından kayıt edilen ölçümlerin doğrulanması için ilgili mercinin kendisine ait ölçüm araçları ile yürüttüğü kontrol ve denetimler.

9) Bu yönetmelikle getirilen diğer şartlara uyulup uyulmadığının tespiti.

k) Yıllık kontrol programları ile çok yıllık olarak hazırlanan ulusal kontrol planlarının ve diğer amaçlarla yapılan tüm kontrol ve denetimlerin hazırlanacak raporlara esas teşkil eden genel değerlendirilmesi Bakanlıkça yapılır. Bakanlık, ilgili merci tarafından bildirilen kontrol ve denetim sonuçlarını değerlendirerek, yıllık kontrol programlarına ve gerektiğinde diğer amaçlarla yapılan kontrol ve denetimlere dair raporunu/raporlarını hazırlar.

l) Kontrol, denetim ve tetkiklerin doğru bir şekilde uygulanması için kontrol ve denetimleri yürüten gıda kontrolörü/gıda denetçileri ile gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanlarının eğitimleri ilgili merci ile işbirliği içerisinde Bakanlıkça yapılır.

m) Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten, satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimi ile numune alma işlemi, gıda kontrolörü/ gıda denetçisinin başkanlığında gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanından oluşan en az iki kişilik ekip tarafından yapılır.

n) 8 inci maddenin (d) bendinde belirtilen esasların tetkiki, Bakanlık tarafından bu konuda eğitilmiş en az iki gıda kontrolörü/ gıda denetçisi tarafından yapılır.

o) Kontrol ve denetimler, gıda işletmecisine haber vermeksizin, özel durumlar hariç çalışma saatleri içinde gerçekleştirilir.

ö) Kontrol ve denetim işlemlerinin etkili ve verimli bir biçimde sürdürülmesini sağlamak için, ilgili merci tarafından bakımı yapılmış, uygun donanım ve ekipmanın temin edilmesi zorunludur.

p) İlgili merci, analiz ve şahit numunelerinin uygun koşullarda Bakanlıkça yetkilendirilmiş laboratuvarlara taşınması ile şahit numunenin gereği gibi muhafaza edilmesini sağlamak için uygun koşulları temin etmek zorundadır.

r) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin özel mevzuatında belirtilmesi durumunda şahit numune laboratuvarda ayrılarak uygun koşullarda muhafaza edilir.

s) Bakanlık, her türlü kontrol ve denetim sırasında alınan numune ve şahit numunelerin analizini yürütebilecek olan laboratuvar ve referans laboratuvarları belirler, yetkilendirir ve ilgili merciye bildirir.

ş) Pazar yerleri, cadde ve sokaklarda, yaş meyve ve sebze hariç her türlü gıdanın açıkta satışı yasak olup, kontrol ve denetiminden ilgili merci sorumludur.

t) Bakanlıkça yapılan izleme, gözetim, inceleme, bildirim ve acil durumlarda birincil üretime dair kontrol ve denetimler gerektiğinde gıda kontrolörleri tarafından yapılır.

u) Bakanlık, ilgili merci tarafından yapılan kontrol ve denetim hizmetlerini sürekli kontrol edebileceği gibi, bu hizmetlerin yetersiz olduğunu tespit ettiği durumlarda ve gerekli gördüğü hallerde hizmetin yürütülmesini doğrudan üstlenir. Bakanlık, gıda güvenliği açısından halk sağlığını ilgilendiren durumlarda, kontrol, denetim ve işyeri sorumluluklarına dair her türlü idari tedbiri alır.

Kontrol ve Denetim İşlemleri

Madde 13 - Gıda kontrolörü/gıda denetçisi ve gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanı tarafından kontrol ve denetimler aşağıdaki esaslara göre yapılır. Gıda kontrolörü/gıda denetçisi ve gıda kontrolör yardımcısı/yardımcı denetim elemanı;

a) Bu Yönetmelik ekinde yer alan kontrol ve denetim formlarına ve Bakanlıkça ilgili merciye bildirilen formlara göre kontrol ve denetim yapmak zorundadır.

b) Gıda üretim, depolama, nakil, dağıtım, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamalarında Yönetmelik hükümlerine uyulup uyulmadığının kontrol ve denetimini yapar, denetim sonuçlarını işyeri denetim defterine işler, kontrol ve denetim formu ile raporunu düzenler. İki nüsha halinde düzenlenen formun bir nüshasını işyerinde bırakır, diğer nüshasını dosyasında muhafaza eder.

c) Gıda üretim, depolama, nakil, dağıtım, satış ve tüketim zincirinin tüm aşamaları veya uygun görülen aşamaları ile ilgili olarak işyerinde tutulan üretim kontrolü ve denetimi ve/veya laboratuvar kayıtlarını inceler, gerektiğinde ilgili mercide bulunan dosyasında saklanmak üzere bunların birer fotokopisini alır ve bunu kontrol ve denetim defterine işler.

d) Halk sağlığının korunması gerekliliği saklı kalmak kaydıyla, kontrol ve denetim işlemlerini yerine getirirken elde edecekleri bilgiler konusunda gizlilik kurallarına uymak zorundadır.

e) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin kontrol ve denetimlerinde, kontrol ve denetim raporu ile Gıda ve Gıda ile Temasta Bulunan Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu (EK-2)’yi düzenler.

f) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimlerinde, kontrol ve denetim raporu ile Gıda Satış ve Toplu Tüketim Yerlerine Ait Kontrol ve Denetim Formu (EK-3)’ü düzenler.

g) Gıda maddeleri üreten ve satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin kontrol ve denetimlerinde; üretim yeri kontrollerini 13 üncü maddenin (e) bendine göre, üretim yeri hariç toplu tüketim ve satış yeri kontrollerini ise aynı maddenin (f) bendine göre yapar.

h) HACCP sistemini uygulayan gıda maddeleri ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten ve/veya satan işyerleri ile toplu tüketim yerlerinin HACCP sistemi tetkiklerinde, HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Formu (EK-4)’ü düzenler.

ı) Gerektiğinde gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten işyerinin sorumlu yöneticisi ve/veya çalışanlarıyla görüşülmesi, işyerindeki ölçüm araçlarınca kaydedilen değerlerin okunması ve/veya bu değerleri kendi araçlarıyla doğrulanması ile kontrol ve denetimini destekler.

i) Gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzeme satış yerlerinin kontrol ve denetimlerinde, Türk gıda mevzuatı şartlarını karşılamak üzere gıda işletmecisi tarafından uygulanan HACCP gibi kontrol programları ve/veya gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin kalite kontrolüne yönelik sonuçları dikkate alır ve tetkikini yapar.

j) Kontrol ve denetim sırasında muayene ve analiz amacıyla, gerektiğinde Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği veya özel mevzuatına uygun olarak, yeterli miktarda numune/numuneleri alır. Bakanlıkça hazırlanacak “Numune Alma Tutanağı” ile “Numune Alma Etiketini” doldurarak, numuneye iliştirir. Özel mevzuatı olan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler hariç olmak üzere, kontrol ve denetim sırasında iki takım halinde alınan numunelerden bir takım şahit numune olarak, numuneyi alan ilgili merci’de numunenin yapısını bozmayacak şekilde tekniğine uygun muhafaza eder, bir takım numuneyi ise muayene ve analiz yapılmak üzere usulüne uygun olarak en kısa zamanda Bakanlık tarafından yetkilendirilen kamu veya özel laboratuvara resmi prosedür ile gönderir.

k) Düzenlenen “Muayene ve Analiz Raporu”, laboratuvar tarafından ilgili merciye ulaştırılır.

l) “Muayene ve Analiz Raporu” ile “Kontrol ve Denetim Raporu”nu, mevcut mevzuat dahilinde özellikle taklit, tağşiş ve sağlığa zararlı hususları da içerecek şekilde değerlendirir. Değerlendirme sonuçlarını, olumlu yada olumsuz her durumda işyerine bildirir.

m) Numuneye ait muayene ve analiz sonuçlarının olumlu olması halinde, sonuç raporunun kendilerine bildirilme tarihinden itibaren raf ömrü ile sınırlı olmak koşulu ile en geç yedi gün içerisinde, işyeri sahibi ve/veya sorumlu yöneticisi tarafından numune hazırlama yöntemi ile özellikleri değişmemiş olması şartıyla şahit numune geri alınabilir. Süresi içinde geri alınmayan şahit numune ile ilgili olarak işyeri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

n) Kontrol ve denetim sırasında herhangi bir engelleme ile karşılaştığında durumu bir tutanak ile tespit ederek ve Kanunun ilgili maddesi uyarınca işlem yapılmasını sağlar. O yerin en büyük mülki amiri tarafından görevlendirilen polis, jandarma, muhtar veya ihtiyar heyeti üyelerinden en az birinin katılımı ile kontrol ve denetim tekrarlanır.

o) Muayene ve Analiz Raporu/Kontrol ve Denetim Raporu/tetkik değerlendirme sonuçlarının olumsuz bulunması halinde, Kanun gereğince işyeri sahibi, yasal temsilcisi ve/veya sorumlu yöneticisi hakkında yasal işlem uygulanır.

El konma ve imha

Madde 14 -El konma ve imha ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a), (d), (ı) ve (n) bendleri gereği el konulan ve toplatılan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler için;

a) İzin ve tescil işlemlerini yaptırmadan üretime geçen ve/veya bu ürünleri mübadele konusu yapan işyerlerinde üretilen ve/veya satılan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelere el konulur ve yedd-i emin tutanağı ile gıda işletmecisine teslim edilir. İşyeri, o yerin en büyük mülki amirinin onayı ile ilgili merci tarafından üretimden ve satıştan men edilir. Tekniğine göre muhafaza edilmiş ve üretimde kullanılan her türlü ham, yardımcı madde ve katkı maddelerinin mevzuata uygun olması durumunda gıda işletmecisine iade edilir. Bu işletmelerin, tescil ve izin işlemleri tamamlandıktan sonra o yerin en büyük mülki amirinin onayı ile ilgili merci tarafından üretime ve el konulan gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin Türk gıda mevzuatına uygun olması halinde satışına izin verilir ve Kanuna göre işlem yapılır.

b) Kontrol ve denetim sonucu gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından tüketilmesinin uygun olmadığı tespit edilen ve/veya raf ömrünü doldurmuş gıda maddeleri ile Türk gıda mevzuatına uygun olmayan gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeler, ilgili mercinin gözetiminde usulüne uygun olarak işyeri tarafından imha edilir. Bu durum iki nüsha halinde düzenlenen imha tutanağı ile tespit edilir. İmha tutanağının bir nüshası ilgili merci’de, diğer nüshası da işyerinde saklanır. İşyeri tarafından imhası gerçekleştirilmeyen gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin imhası ilgili merci tarafından usulüne uygun olarak gerçekleştirilir. Ayrıca, Kanuna göre işlem yapılır. İmha ile ilgili tüm masraflar işyeri tarafından karşılanır.

Gerek piyasaya arzedilen gıdalar gerekse ihraç fazlası iade olunan ve iç piyasaya arzedilen ürünlerin gerekli denetim ve analizleri yapılmadan satışa sunulması sebebiyle toplum sağlığı açıkça tehdit altında iken ilgili kanun hükmünün bakanlık yetkilileri tarafından yerine getirilmemesi TCK gereği Görevi İhmal ve Görevi Kötüye kullanma suçları işlenmiştir.

NETİCEİ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle,kanunun açık hükümlerine gereği gibi yerine getirmeyen ve bu konuda ihmali bulunan kişiler hakkkında TCK hükümleri gereği gerekli kovuşturmanın yapılmasını arz ve talep ederiz. 06/06/2006

Av. Faruk HANÇER
Tüketici Hakları Merkezi
Genel Başkan Yardımcısı
Hukuk Komitesi Başkanı

Bu haber 5.120 kez okundu...19/12/2008 - Tüketici Örgütleri Federasyonu Kuruldu
02/12/2008 - ADSL için telefon mecburiyetine son
13/11/2008 - Tüketici Örgütlerinden doğalgaz zam’ ına dava
10/11/2008 - TÜ-MER Sağlıkla oynayan katildir
07/11/2008 - modern tefecilerden kontör kredisi!
04/11/2008 - tüketici örgütlerinden ortak açıklama
01/11/2008 - Sabit ücrete karşı yasal düzenleme şart
21/10/2008 - Cipslere sağlığa zararlı ibaresi yazılmadır
16/10/2008 - TELSİM’in “borcum bitsin”i bir aldatmaca mı?
04/10/2008 - Uluslararası panel sona erdi
23/09/2008 - Tüketiciler bilgilendirilmelidir
20/09/2008 - Komisyon çalışmalarını sürdüryor
17/09/2008 - Yavaş indirim yapan istasyondan alma
03/09/2008 - Van ve Nevşehir’de suç duyurusu
22/08/2008 - Milyonlarca çocuğu bekleyen tehlike
02/08/2008 - Paran Kadar Harca Kartın Esiri Olma
22/07/2008 - İzmir tüketicisinden suç duyurusu
07/07/2008 - Kot taşlama atölyelerine dair
07/07/2008 - Ortak Akıl Hareketi'ne TÜ-MER den Destek
30/05/2008 - Tüketiciye aba altından sopa
28/05/2008 - AB Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
28/04/2008 - Geçmiş kart aidatına da iade kararı
15/04/2008 - Vurguncuyu ihbar et!
11/04/2008 - vurgunculara fırsat vermeyelim
08/04/2008 - tüketici kanunu değişikliğine sahip çıkalım
05/04/2008 - Genel Başkan, ATV'nin konuğu oldu
03/04/2008 - Reklam Kurulu'ndan Pepsi'ye Ceza
19/03/2008 - TÜ-MER'in AVM Raporu Ses getirdi
15/03/2008 - tüketici kanunu değişiyor
13/03/2008 - Telekom’un peşini bırakmıyoruz
12/03/2008 - ucuz etin yahnisi yavan olur
11/03/2008 - jest değil hak istiyoruz
05/03/2008 - bilgisayar alırken mağdur olmayın
22/02/2008 - bankalar neden çok kâr ediyor?
19/02/2008 - GSM firmaları müşterilerine "ayıp" ediyor
17/02/2008 - TÜ-MER uyardı, Pepsi Özür diledi
16/02/2008 - TÜ-MER’den Danimarka tüketicisine çağrı
13/02/2008 - TÜ-MER: BUNUN ADI AYIRIMCILIK
11/02/2008 - internet -ATM dolandırıcılığına karşı dikkat
09/02/2008 - internette alışveriş yaparken mağdur olmayın!
05/02/2008 - Türk insanı kobay olarak kullanılamaz
04/02/2008 - Projeye start verildi
31/01/2008 - Av. Hüsnü TUNAnın yanındayız
30/01/2008 - banka kartı kullanıcısı tüketiciler Dikkat!
29/01/2008 - Telekom; Hakem Heyetlerini tanımıyor mu?
18/01/2008 - Turkcell'den Mektup Var
17/01/2008 - Elektronik sigaralar iade edilebilir.
12/01/2008 - Cepteki reklamlar "yeter" dedirtti
15/12/2007 - alışveriş merkezleri raporu açıklandı
06/12/2007 - Telekom, tüketici hakkının farkına vardı
06/12/2007 - Kredi kartın mı var, derdin var!
04/12/2007 - TÜ-MER: Bankanın bahanesi kalmadı
30/11/2007 - TÜ-MER Yeni yerine taşındı.
28/11/2007 - bankalar birliğinden antidemokratik heyet
14/11/2007 - Alışveriş merkezleri mercek altında
10/11/2007 - Telekom, grevi tüketiciye fatura edemez
25/10/2007 - İndirimli satışlara yeni düzenleme
18/10/2007 - tüketici haklarının takipçisiyiz
11/10/2007 - İstanbul'daki su zammına TÜ-MER'den tepki
10/10/2007 - Çalınan çantadan mağaza sorumlu
03/10/2007 - Tüketicinin tazminat zaferi
26/09/2007 - Kampanya izdihamına TÜMER tepkisi
19/09/2007 - Haksız kira artışının faturası vatandaşa
12/09/2007 - Tüketiciye eziyet çektirmeyin
04/09/2007 - Şarbona karşı; bilinçli tüketici
18/08/2007 - Çin malı oyuncaklar toplatılıyor
10/08/2007 - Şap hastalığına karşı dikkat
06/08/2007 - Bakanlık ruhsatlı suların listesini açıkladı
06/08/2007 - Şirket, arızalı otoyu geri almak zorunda
01/08/2007 - su denetimleri arttırılsın
29/07/2007 - standart dışı satanlar teşhir edilsin
03/07/2007 - Susuzluk felaket olmasın
03/07/2007 - klima tüketiciyi terletiyor
26/06/2007 - Tüketiciler seçim beyannamelerini inceliyor
13/06/2007 - Ayıplı çıkan mala kredi veren banka sorumlu
11/06/2007 - TÜ-MER: Türk Telekom tehditkar
07/06/2007 - K.D.V. İndirimi Gizli Zam Olmasın !
06/06/2007 - ADSL'de tüketiciyi yanıltma iddiası
02/06/2007 - Tüketiciler siyasi partileri uyarıyor
01/06/2007 - Kapıdan satıcılar nasıl dolandırıyor?
23/05/2007 - Tüketici Örgütlerinin Ortak Basın Açıklaması
18/05/2007 - Kredi kartında tüketici zaferi
27/04/2007 - Ekranlardaki çirkinliğin dozu artıyor
25/04/2007 - Vatandaşa yarışma oyunu
18/04/2007 - Kantinlerde kola ve cips satışına kısıtlama
13/04/2007 - TÜ-MER'e teşekkür plaketi
13/04/2007 - Kart aidatında Genel Müdürlük engeli
29/03/2007 - Sanal Banka Mağdurlarına Müjde
19/03/2007 - TÜ-MER’den yurt genelinde 10 temsilcilik
18/03/2007 - Hamburger, Kola Girmesin Okula!
15/03/2007 - 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
14/03/2007 - TÜ-MER Ailesi Bir Arada
02/03/2007 - Okul Kantinleri için sefer tası hareketi
20/02/2007 - Beyaz eşya alırken dikkat etmeniz gereken 10
09/02/2007 - bankaların kart bedeline tarihi bir karar
28/01/2007 - tüketici hakkını arıyor
25/01/2007 - bankalar promosyon bedellerini tahsil ediyor
24/01/2007 - her an kapınızı çalabilir
23/01/2007 - otobüslerde cep telefonu karmaşası
15/01/2007 - TV NET'te Tüketici Saati devam ediyor
12/01/2007 - Mağazalar istediği gibi indiremeyecek
28/12/2006 - Kapıdan satışların yerine cep şikâtyeleri
22/12/2006 - Tüketici kazandı, Telekom kaybetti!
20/12/2006 - Kurbanlık hayvan alırken dikkat!
09/12/2006 - Tüketicinin talebi önemlidir
05/12/2006 - İnternette Smile ADSL kaosu
05/12/2006 - Hatalı BMW'yi değiştirmenin adı 'jest' oldu
30/11/2006 - Kartzedenin zaferi
27/11/2006 - Gazlı içecekler sağlığa zararlı mı?
21/11/2006 - Tüketiciler mahkemeye gidecek
21/11/2006 - Dikkat! Yarışma değil, para tuzağı
21/11/2006 - Sözde yarışma programları kaldırılsın
01/11/2006 - Reklamı yanıltıcı olan ürünler Ayıplıdır
19/10/2006 - Tüketici Saati ATR Televizyonunda
18/10/2006 - Fransa'yı "Boykota Devam" çağrısı
29/09/2006 - McDonald's ve Burger King'e dava
29/09/2006 - Türkçe kılavuzu olmayan firmaya ceza
31/08/2006 - TÜ-MER, ATR Televizyonun konuğu oldu
28/08/2006 - Elektrik kesen şirket, tazminat ödeyecek
14/08/2006 - ATM’lerdeki gizli komisyona dikkat
08/08/2006 - Klonlu telefon, ayıplı maldır.
31/07/2006 - ORTADOĞU’DAKİ SORUN İSRAİL SORUNUDUR
17/07/2006 - TÜ-MER'in ısrarlı takibi sonuç verdi
17/07/2006 - Tatilci, otellerden dertli
07/07/2006 - Döviz Gider Zammı Kalır
05/07/2006 - tüketicinin sabrı taşıyor
17/06/2006 - Kredi kartında faiz artışının sırrı
07/06/2006 - Bakan hakkında suç duyurusu
30/05/2006 - Acı itiraf: zehirli ürün yediriyorlar
21/05/2006 - Huzurumuz ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur
04/05/2006 - Zehirli varilleriniz sizin olsun!
03/05/2006 - ‘Fatura Ödeme Merkezi’ halkı dolandırdı
12/04/2006 - Kartta Ali Cengiz oyunu
09/04/2006 - TÜ-MER Kongresi Sonuçlandı
15/03/2006 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
14/03/2006 - Sonsayfa.com'dan Tüketici Köşesi
06/03/2006 - Kartzedelere uyarı: 60 günü beklemeyin
02/03/2006 - İhtarnameler TÜ-MER’den
01/03/2006 - Kredi Kartları Yasası Yürürlükte
26/02/2006 - Okul ve Camilere baz istasyonu kurma yasağı
24/02/2006 - Kredi Kartları Yasası Çözüm olacak mı?
22/02/2006 - Kredi Kartları Vebalinin Altında Kalmayın
22/02/2006 - Reklam Kurulu'ndan Efes'e Ceza
20/02/2006 - Kredi kartları can almaya devam ediyor
14/02/2006 - Sevgililer Günü ÖZEL
05/02/2006 - Türkiye tüketicisi harekete geçiyor
02/02/2006 - TÜ-MER Boykota hazırlanıyor.
29/01/2006 - 4 bin şikâyet 200 bin ziyaretçi
29/01/2006 - İGDAŞ yakılmayan gazın ücretini tahsil ediyor
28/01/2006 - Tüketici Web-Tv çekimleri yapıldı.
23/01/2006 - OGS ve KGS'li araçların geçmesi çözüm olur mu
21/01/2006 - Sayın Pektaş Kamuoyunu yanıltmaktadır
11/01/2006 - Sivil toplumun baskısı sonuç getirdi
10/01/2006 - Tepki alan fatura ödeme merkezleri, çığ gibi
07/01/2006 - Gişeler kalkacak, trafik akacak
02/01/2006 - AB kriterlerine dolandırıcılar da uydu!
25/12/2005 - “tüketici web-tv” yayına başladı.
09/12/2005 - Cep-kriz masası kuruldu
04/12/2005 - Kayıtdışı Telefonlar, kayıt altına
04/12/2005 - TÜ-MER iç eğitim çalışmalarına başladı
30/11/2005 - Gıda Standardı tartışmaları devam ediyor
29/11/2005 - Kredi kartları yasası mecliste.
21/11/2005 - ST֒nün başkana tanıdığı krallık
16/11/2005 - Bilgilenmek evrensel tüketici hakkıdır
15/11/2005 - İTO'dan anlamlı toplantı
06/11/2005 - Belediye otobüsünde telefon kavgası boşuna
21/10/2005 - Ramazan'da tüketici hakları konuşuldu
09/10/2005 - TÜ-MER'e Teşekkür Plaketi
28/09/2005 - Krizin adı: Kredi Kartları
04/09/2005 - Bankalardan kefile gizli tuzak
17/08/2005 - Yargıtay kararları olumlu
16/08/2005 - Alışveriş merkezine tazminat cezası
07/08/2005 - Mağdur Tüketici Yalnız Değil
01/08/2005 - Tüketiyoruz Ama Bilinçsiz
31/07/2005 - Mağdur tüketiciye broşürle çağrı
24/07/2005 - Soyulan aracın zararını otoparkçı ödeyecek
19/07/2005 - Alo Şikayet Hattı
05/07/2005 - Haber1'den dev adım!
03/07/2005 - Tatil yerini beğenmeyen vazgeçebilecek
01/07/2005 - Sonsayfa.com'dan TÜ-MER'e Büyük Destek
29/06/2005 - TÜ-MER ses getirdi
26/06/2005 - Asgari Ödeme Tuzağı!
22/06/2005 - Çocuklara kumar tuzağı!..
19/06/2005 - TÜ-MER İnternette lider
19/06/2005 - Tüketiciden online şikayet dönemi
15/06/2005 - Reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?
08/06/2005 - Bize sinek vız gelir
31/05/2005 - Veliler bağışa zorlanmayacak
29/05/2005 - Bankalar tüketiciyi soyuyor!..
23/05/2005 - Festivalde TÜ-MER Standına Büyük İlgi
23/05/2005 - Pompalı soygun
18/05/2005 - TRT' de tüketici hakları konuşuldu
15/05/2005 - Tatiliniz zehir olmasın
09/05/2005 - Fatura kuyruğuna korsan çözüm
20/04/2005 - TÜ-MER Yeni Stratejiler Belirliyor
10/04/2005 - 1 YTL’lik cep vergisine tepki.
01/04/2005 - TÜ-MER Anadoluya Seslendi
22/03/2005 - TÜ-MER’e “Tüketici Oscarı”
16/03/2005 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı.
07/03/2005 - TÜ-MER 1 Yaşında.
22/02/2005 - TÜ-MER'i 6 Mart heyecanı sardı...
16/01/2005 - e-tüketici ve e-dilekçe rekora koşuyor.
04/01/2005 - Bilgilen Kampanyasının Tanıtımı Yapıldı
02/01/2005 - Hak Aramayan Kimse Kalmayacak
07/12/2004 - İletişimde Tehlike Çanları Çalıyor
26/11/2004 - Tüketicilerin Donkişot'ları Akistanbul'da
12/11/2004 - Etiketsiz Firmadan Alışveriş Yapmayın
05/11/2004 - TÜ-MER, Kanal 6 İftar Saati'inin Konuğu Oldu
02/11/2004 - Zorunlu Bağış Çileden Çıkartıyor
10/10/2004 - Marmara FM'de Tümer Rüzgarı Esti
27/09/2004 - Tüketici Mahkemeleri Levent'de Hizmete Girdi
15/08/2004 - TÜ-MER Beyoğlu Savcılığı'nda İfade Verdi
01/08/2004 - Tüketici Hakları Merkezi Moral FM'deydi
09/07/2004 - Peugeot Mağdurları Buluştu
08/07/2004 - Telekom (zamlı) indirim yaptı.
07/07/2004 - E-Tüketici hayata geçti.
15/06/2004 - Sivil toplum istedi, mahkeme kuruldu…
20/05/2004 - Etiketinde “Transgenik ürün” yazılsın.
07/05/2004 - Geciken adalet, adalet değildir!
10/04/2004 - “muhtelif ilavenin” peşini bırakmıyoruz.
18/03/2004 - müstehcenlik meşrulaştırılıyor mu?
11/03/2004 - “bayrak ve afiş yarışına hayır…”
16/02/2004 - İGDAŞ’ın yetki verdiği firmalar, yetkilerini
09/02/2004 - Konutlar için garanti belgesi zorunluluğu
03/02/2004 - Ayıplı hizmetin bedeli iade edilsin.
30/01/2004 - Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Kuruldu


Alışveriş Merkezleri Raporu'nu Tablo olarak görmek için tıklayınız...
(Not : Dosya indirme süresi bağlantı hızınıza göre değişiklik gösterebilir.)

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI için Tıklayıntıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Online Dilekçe'si için tıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (1)
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (2)
Tüm videoları izlemek için tıklayınız...
TÜKETİCİ WEB-TV Pirinç Boykotu - NTV ve STV Ana Haber

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tumerorg/public_html/sag.php on line 179
Diğer tüm basın açıklamalarını görmek için tıklayınız...


TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ

E-Mail:tuketici@tuketicimerkezi.org
www.tumer.org
www.tuketicimerkezi.org

LÜTFEN DİKKAT: Basın Mensupları, derneğimizle irtibata geçmek için burayı tıklayınız.

TÜ-MER Ailesine Üye Olmak İster misiniz?
Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER'e üye olmak için buraya tıklayarak bilgisayarınıza indireceğiniz Word dosyasını bize ulaştırabilirsiniz. Ayryca derneğimizin tüzüğüne ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Tüketicinin Sesi


Tatilde bari mağdur edilmeyelim.
Bayram Çiğdem www.haberkenti.com

 
 
   
 
TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ
İstanbul Cad. Taşkınlar İş Merkezi No:3 Kat:5 Dörtyol Meydanı Esenler / İSTANBUL
TEL: (212) 611.10.00 - FAX: (212) 568.04.12       tuketici@tuketicimerkezi.org
 
eXTReMe Tracker