>Anasayfa -> BASIN ODASI> Tüketici Kanunu - TÜ-MER TEMSİLCİLİKLERİ
Şikayetinize uygun dilekçe örneği için e-dilekçe Projesini tıklayınız. Tüketici Mahkemelerine hitaben hazırlanan dilekçe örneklerini bilgisayarlarına indirebilirsiniz. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
Sizden gelen şikayetlerden her hafta birini seçip sitemizde yayınlıyoruz. Haftanın şikayetini görmek için tıklayınız.
bankaların kart bedeline tarihi bir karar

Bankaların alma konusunda ısrarcı olduğu kart bedeli ile ilgili Zile Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 08/02/2007 tarih ve 2007/5 sayılı kararını değerlendiren Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkanı Ömer KESER “kanun ve yönetmeliklere alenen aykırılığı tespit edilen kart bedeli ayrıca “Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine” de aykırı bulunmuştur.” dedi.

Tüketici Hakları Merkezi Genel Başkanı Ömer KESER’in konuyla ilgili açıklaması aşağıdadır.

Hüseyin DEMİR isimli bir tüketicinin kredi kartından alınan 25.00 YTL lik bedelin iadesi için başvuruda bulunduğu Zile Kaymakamlığı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, yaşanan kart bedeli tartışmaları arasında içeriği ve dayanakları itibariyle tarihi bir karara imza atmıştır. İlgili kanun ve yönetmeliklere alenen aykırılığı tespit edilen karar ayrıca Anayasanın 10. Maddesindeki “eşitlik ilkesine” de aykırı bulunmuştur.

Türkiye’de kart bedeli hakkında mahkemelere açılmış olan davalar için çok önemli bir delil niteliği de taşıyan hakem heyeti kararını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Öte yandan Derneğimiz Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER’in uygulamasına başlatığı ve halem devam etmekte olan, resmi internet sitesi www.tuketicimerkezi.org ve www.tumer.org ta tüketici hakları uzmanları ile hukukçular tarafından hazırlanan, yalnızca şahsi bilgilerin girilmesi ile yazıcıdan çıktı almayı sağlayacak kadar kolaylaştıran “online dilekçe” mağdur tüketicilerimizin kullanımı için ücretsiz olarak yayınlanmaya devam etmektedir.

Ömer KESER
Genel Başkan

T.C.
ZİLE KAYMAKAMLIĞI
TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞI

KARAR NO: 2007/5
KARAR TARİHİ: 08/02/2007

ZİLE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ KARARIDIR


Oktay ÇAĞLIYAN TSHH Başkanı
Osman DOĞDAŞ
Av.Metin ERYİĞİT
Zeki DAĞKURS
A.Hamdi GÜRSOY
Ahmet YİĞİT


ŞİKAYET EDEN

ADI VE SOYADI : Hüseyin DEMİR
ADRESİ : Hüseyin Gazi İlköğretim Okulu - Zile/TOKAT
TELEFON NO : 0505 …. ….. ….

ŞİKAYET EDİLEN

ADI VE SOYADI : AKBANK T.A.Ş. Zile Şube Müdürlüğü
ADRESİ : İstasyon Caddesi / ZİLE-TOKAT
TELEFON NO : 0 356 318 07 29


ŞİKAYET KONUSU : 5571 ….. …. 6157 Numaralı Kredi Kartı Üyelik Ücreti

ŞİKAYET TARİHİ : 27 / 12 / 2006

OLAYIN ÖZETİ :

Tüketici Hüseyin DEMİR’in Zile TSHH Başkanlığına vermiş olduğu 27.12.2006 tarihli dilekçesinde ;
1- Söz konusu kredi kartını talebi olmamasına rağmen banka yetkililerinin okula gelerek kendisine verdiğini,
2- Kredi kartı sözleşmesini imzaladığını ancak kendisine bir nüshasının verilmediğini ve bu nedenle okuyamadığını,sözleşme şartlarını bilmediğini ve dolayısı ile sözleşme şartlarından olan üyelik ücretinden bilgisi olmadığını,
3- Kredi kartı kendisine verilirken banka yetkililerinin hiçbir ücret alınmayacağını ifade ettiklerini,
4- Bu taahhütlere rağmen 2006 yılında kendisine bilgi verilmeden hesabından 25,00.- YTL üyelik ücretinin haksız olarak alındığını belirterek 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Kanunun 4/A ve 6. maddeleri gereğince alınan ücretin iadesini talep etmektedir.


ŞİKAYET EDİLENİN SAVUNMASININ ÖZETİ : Akbank Zile Şube Müdürlüğüne Zile TSH Heyetinin 08/02/2007 tarihinde saat 14.00’de yapacağı toplantıya bizzat veya kanuni temsilcisinin katılması veya yazılı savunmasının gönderilmesi hususunda Zile TSHH Başkanlığının 050/01/2007 tarih ve 2007/2 sayılı yazısı tebliğ edilmiş,toplantıya kurum adına kimse katılmamış,ancak Hakem Heyeti Başkanlığımıza gönderilen 09/01/2007 tarih ve 65 sayılı Akbank TAŞ Genel Müdürlüğü Kart Operasyonları Bölümü Müşteri İtirazları Yöneticisi Ebru AKER İmzalı yazılı savunma da ;
“Kredi kartlarından alman üyelik ücreti, Bankamızın kredi kartları üzerinde sunduğu hizmete yönelik olarak asıl kart hamili ve ek kart hamili için düzenlenmiştir Bu uygulama, bankacılık sektöründe uzun yıllardan beri uygulanmaktadır. Bankamızda da ilk kart kullanımını takip "eden 3.ayda hesap özetine yansıtılır ve takip eden her yıl döneminde senede 1 kez olmak üzere tahsil edilmektedir. Bu hizmet bedeli, diğer bankalar tarafından da alınmaktadır.
5411 sayılı Bankacılık Kanunumun "Faiz oranlan ile diğer menfaatler" başlıklı,
144.maddesinde;
Bakanlar Kurulu, bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulanacak azamî faiz oranlarını, katılma hesaplarında kâr ve zarara katılma oranlarını, özel cari hesaplar dâhil bu maddede belirtilen işlemlerde sağlanacâk-diğer menfaatlerin nitelikleri ile azamî miktar ya da oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya yetkilidir. Bakanlar Kurulu, bu yetkilerini Merkez Bankasına devredebilir."
yer alan düzenlemesi ile; Bankaların ödünç para verme işlemleri ve mevduat kabulünde uygulayacakları azami faiz oranlan ile sağlayacakları diğer menfaatlerin nitelikleri ile azami miktar yada oranlarını tespit etmeye, bunları kısmen veya tamamen serbest bırakmaya Bakanlar Kurulu yetkili kılınmış, Bakanlar Kurulunun ise bu yetkisini Merkez Bankasına devredebileceği ifade edilmiştir.
Yukarıda yer verilen düzenleme gereğince, halen yürürlüğünü ve geçerliliğini koruyan 2002/3707 sayılı Mevduat ve Kredi İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlan ile Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararın 3.maddesinin ikinci fıkrasında yer alan düzenleme gereğince Bankaların.... tahsil olunacak masrafların nitelikleri ile azami miktar ya da oranların, bunların kısmen veya tamamen serbest bırakılması Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca yayımlanacak tebliğlerle düzenlenir" hükmü getirilmiştir. İşbu hüküm gereğince ise. TCMB faiz dışı menfaatlerin ve tahsil olunacak masrafların bankalar tarafından serbestçe belirleneceğini kararlaştırmıştır.
Bu düzenlemelerle birlikte TTK nun Ücret İsteme Hakkı başlıklı 22.maddesi,

Tacir olan veya olmayan bir kimseye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, münasip bir ücret isteyebilir. Bundan başka, verdiği avanslar veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren faize de hak kazanır,."
düzenlemesi gereğince ve işbu konuda Yargıtay kararlarında da yer verildiği üzere Bankamızın ticari işletmesiyle ilgili olarak bir iş veya hizmet görmesi durumunda ücret isteme hakkı bulunmaktadır.
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nun Kurumsal yönetime ilişkin hükümler başlıklı Madde 13/11 fıkrasında;
" Kart çıkaran kuruluşlar, kredi kartlarına uyguladıkları faiz, gecikme faizi, yıllık
ücret ve her türlü komisyon oranlan ile istenilen diğer bilgileri kamuoyuna yayınlanmak üzere aylık olarak Kuruma iletir. Yayınlanacak bilgi ve belgelerin içeriği ve yayınlama usûl ve esasları Kurulca belirlenir." düzenlemesi gereğince yıllık ücretin yasal çerçevesi çizilmiştir.
Axess Kredi Kartı Sözleşmesi 'nin Faiz, Ücret ve Vergiler başlıklı maddesinin Üyelik Ücreti başlığı altındaki düzenlemeye göre;
Üye ve/veya Ek Kart Hamili Banka'ca belirlenecek tutarda bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ile, her yıl Üyelik Aidatı (kredi kart ve/veya Ek kart yenileme ücretini) ödemeyi kabul ve taahhüt eder... Son kullanma tarihinden bir ay öncesine kadar kredi kartının yenilenmemesi hususunda Banka'ya noter aracılığı ile yazılı müracaatta bulunmaması ve kredi kartının yenilenmesi halinde üyelik aidatı kredi kartının yenilendiği dönemde Üye'nin kredi kartı hesabına Banka tarafından borç kaydedilir ve Üye bunu ödemeyi kabul eder. Kart giriş aidatı ve üyelik aidatı kart limitinin en fazla %10'u olarak uygulanır.
Yukarıda yer verilen yasal ve Bankamız düzenlemeleri gereğince, Bankamızın kredi kartları üzerinde sunduğu hizmete yönelik olarak düzenlenen ve üyelik ücretine ilişkin duyurular, Bankamızın tüm şubelerinde,müşterilere gönderilen hesap özetlerinde ve Bankamızın www.akbank.com., www.axess.com.tr adresli Internet sitesinde ilan edilmiştir.
Yukarıda ve eklerde belirtilen yasal düzenlemelere göre müfterilerden alman ücret ve komisyonlar bankalarca serbestçe belirlenebilmekte, tüketicilerin haklarım ihlal eden bir durum söz konusu olmamaktadır.
Yukarıda yasal düzenlemeleri ile birlikte yer verilen gerekçelerle, Sayın Hüseyin DEMİR'den tahsil edilen üyelik ücreti yasal olduğundan bu yönde yapılan şikayetin reddi hususunda bilgilerinizi rica ederiz.”
İfade edilmiştir.

İNCELEME VE GEREKÇE

Raportörün görüşüne göre ;

Zile TSH Heyetinin 07/12/2006 tarih ve 2006/48 numaralı dosyasında dava konusu olan Tüketici Bedrettin DALKIRAN’a ait için Zile Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının alınan ücretle ilgili olarak Akbank Zile Şubesi Müdürlüğüne yazdığı 10/11/2006 tarih ve 2007/84 nolu yazımıza ,Akbank A.Ş. Genel Müdürlüğü Kart Operasyonları Grubu Yönetici Ebru AKER ve Yetkili Ümran GÖKÇE imzalı 24.11.206 tarih ve 2553 sayılı yazıda “Sn.Bedrettin DALKIRAN’a ait 4355 0840 0229 0952 nolu Axess Kredi Kartına yansıyan 25,00.- YTL üyelik ücretinin iadesi yapılmıştır.” cevabı verilmiştir.
Anayasanın 10. Maddesinde “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun hareket etmek zorundadırlar” hükmünü taşımaktadır.
Bu hüküm yasa ile kurulan bütün kurum ve kuruluşları kapsadığı ve bağladığı için Sn.Bedrettin DALKIRAN için verilen iade kararı bütün tüketiciler için uygulanmalı,kurum ve kuruluşlar muhataplarına farklı farklı işlem yapmamalıdırlar,

5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun Altıncı Bölüm Sözleşme Şekli ve Genel İşlem Şartları Madde 24 “Kart çıkaran kuruluşlar ile kart hamilleri arasındaki ilişkiler,bu kanun ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde en az oniki punto ve koyu siyah harflerle hazırlanacak yazılı sözleşme ile düzenlenir.Sözleşmenin bir örneği kart hamiline ve varsa kefile verilir.Sözleşme hükümleri ve kartın kullanımı hakkında kart hamiline ayrıntılı bilgi verilmesi zorunludur……”Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verilemez.” denilmektedir.

4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde “Satıcı ve sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden ,tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu,tarafların sözleşmeden doğan hak ve hükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı düşecek biçimde tüketici aleyhine dengesizliğe neden olan sözleşme koşulları haksız şarttır.
Taraflardan birini tüketicinin oluşturduğu her türlü sözleşmede yer alan haksız şartlar tüketici için bağlayıcı değildir.
Eğer bir sözleşme şartı önceden hazırlanmışsa ve özellikle standart sözleşmede yer alması nedeniyle tüketici içeriğine etki edememişse,o sözleşme şartının tüketiciyle müzakere edilmediği kabul edilir.
Sözleşmenin bütün olarak değerlendirilmesinden,standart sözleşme olduğu sonucuna varılırsa,bu sözleşmedeki bir şartın belirli unsurlarının veya münferit bir hükmünün müzakere edilmiş olması , sözleşmenin kalan kısmına bu maddenin uygulanmasını engellemez.
Bir satıcı veya sağlayıcı,bir standart şartın münferiden tartışıldığını ileri sürüyorsa,bunu ispat yükü ona ittir.
6/A,6/B,6/C,7,9,9/A,10,10/A ve 11/A maddelerinde yazılı olarak düzenlenmesi öngörülen tüketici sözleşmeleri en az oniki punto ve koyu siyah harflerle düzenlenir… “ denilmektedir.

4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde “satıcı,sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartlar batıldır . Yok sayılan bu hükümler olmadan da sözleşme ayakta tutulabiliyorsa sözleşmenin geri kalanı varlığını korur.

Bu konuda Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 kararında “ Tüketicilerle imzalanan sözleşmelerdeki haksız sözleşme şartları geçersizdir.Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez.Hukuken haksız şartlar batıldır.Yani geçersizdir.Geçersiz sayılan bu hükümler olmadan da sözleşme ayakta tutulabiliyorsa sözleşmenin geri kalanı varlığını korur,başka bir deyişle sözleşme geçerlidir.Bu durumda,sözleşmenin kısmen veya tamamen ifa edilmiş olmamasına göre sözleşme tamamen geçersiz sayılmamalı,o sözleşme hükmünün hukuk ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde edimler ve menfaatler dengesine göre düzeltilmesi yoluna gidilmelidir.” denilmektedir.

T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu kararında Davacı Finansbank’ın Kocaeli Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığının vermiş olduğu 20,00 YTL hesap işletim ücretinin geri ödenmesine ilişkin yapmış olduğu itiraz davasında “davacı tarafından davalı aleyhine açılan davanın reddine davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin davacı üzerine bırakılmasına, dair davacı vekilinin yüzünde,davalı tarafın yokluğunda kesin olarak verilen karar açıkça okundu,usulen anlatıldı. 04.10.2006” denilmektedir.

Davamıza konu olan Tüketici Hüseyin DEMİR’ e ait 5571 1340 9426 6157 numaralı kredi kartından alınan 25,00.- YTL üyelik ücreti ilgili davanın;
• Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesi ,
• Sözleşmenin, 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun 24. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “en az oniki punto ve koyu siyah harflerle” düzenlenmediği,
• Sözleşmenin, 5464 Sayılı Banka ve Kredi Kartları Kanununun 24. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesinde belirtilen “ tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği ve Sözleşmede kart hamilinin haklarını zedeleyici ve kart çıkaran kuruluş lehine tek taraflı haksız şartlar sağlayan hükümlere yer verdiği,tüketiciyle müzakere edilmediği ve müzakere edilmeden tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu,tarafların sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerinde iyi niyet kuralına aykırı bir biçimde tüketici aleyhine dengesizle neden olduğu ve dolayısıyla haksız şartlar oluşturduğu,
• 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31. ve 4822 Sayılı Kanunla Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6. Maddesine dayanılarak hazırlanan Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik’in 7. maddesinde ve Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 23.11.2005,E.2005/11428, K.2005/17306 kararında belirtilen “satıcı,sağlayıcı ve kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız sözleşme şartları geçersizdir.Tüketici sözleşmedeki haksız şartın gereğini yerine getirmez.Hukuken haksız şartlar batıldır.Yani geçersizdir.” Hükmüne göre tüketici ile banka arasında akdedilen sözleşme tüketici aleyhine haksız şartlar içerdiği,
• T.C.Kocaeli Asliye Hukuk Mahkemesinin Esas 2006/65 , Karar 2006/368 nolu emsal kararı,


Gerekçeleri ile davanın kabulüne ve tüketiciden alınan 25,00 YTL üyelik ücretinin iadesine karar verilmelidir.

HÜKÜM

Hakem Heyetimiz yukarıda açıklanan gerekçeler ve tüm dosya kapsamına göre ;

• Davanın kabulüne,
• Banka tarafından alınan 25,00.- YTL üyelik ücretinin tüketiciye geri ödenmesine,

Yargı yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar vermiştir.

Bu haber 5.638 kez okundu...19/12/2008 - Tüketici Örgütleri Federasyonu Kuruldu
02/12/2008 - ADSL için telefon mecburiyetine son
13/11/2008 - Tüketici Örgütlerinden doğalgaz zam’ ına dava
10/11/2008 - TÜ-MER Sağlıkla oynayan katildir
07/11/2008 - modern tefecilerden kontör kredisi!
04/11/2008 - tüketici örgütlerinden ortak açıklama
01/11/2008 - Sabit ücrete karşı yasal düzenleme şart
21/10/2008 - Cipslere sağlığa zararlı ibaresi yazılmadır
16/10/2008 - TELSİM’in “borcum bitsin”i bir aldatmaca mı?
04/10/2008 - Uluslararası panel sona erdi
23/09/2008 - Tüketiciler bilgilendirilmelidir
20/09/2008 - Komisyon çalışmalarını sürdüryor
17/09/2008 - Yavaş indirim yapan istasyondan alma
03/09/2008 - Van ve Nevşehir’de suç duyurusu
22/08/2008 - Milyonlarca çocuğu bekleyen tehlike
02/08/2008 - Paran Kadar Harca Kartın Esiri Olma
22/07/2008 - İzmir tüketicisinden suç duyurusu
07/07/2008 - Kot taşlama atölyelerine dair
07/07/2008 - Ortak Akıl Hareketi'ne TÜ-MER den Destek
30/05/2008 - Tüketiciye aba altından sopa
28/05/2008 - AB Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
28/04/2008 - Geçmiş kart aidatına da iade kararı
15/04/2008 - Vurguncuyu ihbar et!
11/04/2008 - vurgunculara fırsat vermeyelim
08/04/2008 - tüketici kanunu değişikliğine sahip çıkalım
05/04/2008 - Genel Başkan, ATV'nin konuğu oldu
03/04/2008 - Reklam Kurulu'ndan Pepsi'ye Ceza
19/03/2008 - TÜ-MER'in AVM Raporu Ses getirdi
15/03/2008 - tüketici kanunu değişiyor
13/03/2008 - Telekom’un peşini bırakmıyoruz
12/03/2008 - ucuz etin yahnisi yavan olur
11/03/2008 - jest değil hak istiyoruz
05/03/2008 - bilgisayar alırken mağdur olmayın
22/02/2008 - bankalar neden çok kâr ediyor?
19/02/2008 - GSM firmaları müşterilerine "ayıp" ediyor
17/02/2008 - TÜ-MER uyardı, Pepsi Özür diledi
16/02/2008 - TÜ-MER’den Danimarka tüketicisine çağrı
13/02/2008 - TÜ-MER: BUNUN ADI AYIRIMCILIK
11/02/2008 - internet -ATM dolandırıcılığına karşı dikkat
09/02/2008 - internette alışveriş yaparken mağdur olmayın!
05/02/2008 - Türk insanı kobay olarak kullanılamaz
04/02/2008 - Projeye start verildi
31/01/2008 - Av. Hüsnü TUNAnın yanındayız
30/01/2008 - banka kartı kullanıcısı tüketiciler Dikkat!
29/01/2008 - Telekom; Hakem Heyetlerini tanımıyor mu?
18/01/2008 - Turkcell'den Mektup Var
17/01/2008 - Elektronik sigaralar iade edilebilir.
12/01/2008 - Cepteki reklamlar "yeter" dedirtti
15/12/2007 - alışveriş merkezleri raporu açıklandı
06/12/2007 - Telekom, tüketici hakkının farkına vardı
06/12/2007 - Kredi kartın mı var, derdin var!
04/12/2007 - TÜ-MER: Bankanın bahanesi kalmadı
30/11/2007 - TÜ-MER Yeni yerine taşındı.
28/11/2007 - bankalar birliğinden antidemokratik heyet
14/11/2007 - Alışveriş merkezleri mercek altında
10/11/2007 - Telekom, grevi tüketiciye fatura edemez
25/10/2007 - İndirimli satışlara yeni düzenleme
18/10/2007 - tüketici haklarının takipçisiyiz
11/10/2007 - İstanbul'daki su zammına TÜ-MER'den tepki
10/10/2007 - Çalınan çantadan mağaza sorumlu
03/10/2007 - Tüketicinin tazminat zaferi
26/09/2007 - Kampanya izdihamına TÜMER tepkisi
19/09/2007 - Haksız kira artışının faturası vatandaşa
12/09/2007 - Tüketiciye eziyet çektirmeyin
04/09/2007 - Şarbona karşı; bilinçli tüketici
18/08/2007 - Çin malı oyuncaklar toplatılıyor
10/08/2007 - Şap hastalığına karşı dikkat
06/08/2007 - Bakanlık ruhsatlı suların listesini açıkladı
06/08/2007 - Şirket, arızalı otoyu geri almak zorunda
01/08/2007 - su denetimleri arttırılsın
29/07/2007 - standart dışı satanlar teşhir edilsin
03/07/2007 - Susuzluk felaket olmasın
03/07/2007 - klima tüketiciyi terletiyor
26/06/2007 - Tüketiciler seçim beyannamelerini inceliyor
13/06/2007 - Ayıplı çıkan mala kredi veren banka sorumlu
11/06/2007 - TÜ-MER: Türk Telekom tehditkar
07/06/2007 - K.D.V. İndirimi Gizli Zam Olmasın !
06/06/2007 - ADSL'de tüketiciyi yanıltma iddiası
02/06/2007 - Tüketiciler siyasi partileri uyarıyor
01/06/2007 - Kapıdan satıcılar nasıl dolandırıyor?
23/05/2007 - Tüketici Örgütlerinin Ortak Basın Açıklaması
18/05/2007 - Kredi kartında tüketici zaferi
27/04/2007 - Ekranlardaki çirkinliğin dozu artıyor
25/04/2007 - Vatandaşa yarışma oyunu
18/04/2007 - Kantinlerde kola ve cips satışına kısıtlama
13/04/2007 - TÜ-MER'e teşekkür plaketi
13/04/2007 - Kart aidatında Genel Müdürlük engeli
29/03/2007 - Sanal Banka Mağdurlarına Müjde
19/03/2007 - TÜ-MER’den yurt genelinde 10 temsilcilik
18/03/2007 - Hamburger, Kola Girmesin Okula!
15/03/2007 - 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
14/03/2007 - TÜ-MER Ailesi Bir Arada
02/03/2007 - Okul Kantinleri için sefer tası hareketi
20/02/2007 - Beyaz eşya alırken dikkat etmeniz gereken 10
09/02/2007 - bankaların kart bedeline tarihi bir karar
28/01/2007 - tüketici hakkını arıyor
25/01/2007 - bankalar promosyon bedellerini tahsil ediyor
24/01/2007 - her an kapınızı çalabilir
23/01/2007 - otobüslerde cep telefonu karmaşası
15/01/2007 - TV NET'te Tüketici Saati devam ediyor
12/01/2007 - Mağazalar istediği gibi indiremeyecek
28/12/2006 - Kapıdan satışların yerine cep şikâtyeleri
22/12/2006 - Tüketici kazandı, Telekom kaybetti!
20/12/2006 - Kurbanlık hayvan alırken dikkat!
09/12/2006 - Tüketicinin talebi önemlidir
05/12/2006 - İnternette Smile ADSL kaosu
05/12/2006 - Hatalı BMW'yi değiştirmenin adı 'jest' oldu
30/11/2006 - Kartzedenin zaferi
27/11/2006 - Gazlı içecekler sağlığa zararlı mı?
21/11/2006 - Tüketiciler mahkemeye gidecek
21/11/2006 - Dikkat! Yarışma değil, para tuzağı
21/11/2006 - Sözde yarışma programları kaldırılsın
01/11/2006 - Reklamı yanıltıcı olan ürünler Ayıplıdır
19/10/2006 - Tüketici Saati ATR Televizyonunda
18/10/2006 - Fransa'yı "Boykota Devam" çağrısı
29/09/2006 - McDonald's ve Burger King'e dava
29/09/2006 - Türkçe kılavuzu olmayan firmaya ceza
31/08/2006 - TÜ-MER, ATR Televizyonun konuğu oldu
28/08/2006 - Elektrik kesen şirket, tazminat ödeyecek
14/08/2006 - ATM’lerdeki gizli komisyona dikkat
08/08/2006 - Klonlu telefon, ayıplı maldır.
31/07/2006 - ORTADOĞU’DAKİ SORUN İSRAİL SORUNUDUR
17/07/2006 - TÜ-MER'in ısrarlı takibi sonuç verdi
17/07/2006 - Tatilci, otellerden dertli
07/07/2006 - Döviz Gider Zammı Kalır
05/07/2006 - tüketicinin sabrı taşıyor
17/06/2006 - Kredi kartında faiz artışının sırrı
07/06/2006 - Bakan hakkında suç duyurusu
30/05/2006 - Acı itiraf: zehirli ürün yediriyorlar
21/05/2006 - Huzurumuz ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur
04/05/2006 - Zehirli varilleriniz sizin olsun!
03/05/2006 - ‘Fatura Ödeme Merkezi’ halkı dolandırdı
12/04/2006 - Kartta Ali Cengiz oyunu
09/04/2006 - TÜ-MER Kongresi Sonuçlandı
15/03/2006 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
14/03/2006 - Sonsayfa.com'dan Tüketici Köşesi
06/03/2006 - Kartzedelere uyarı: 60 günü beklemeyin
02/03/2006 - İhtarnameler TÜ-MER’den
01/03/2006 - Kredi Kartları Yasası Yürürlükte
26/02/2006 - Okul ve Camilere baz istasyonu kurma yasağı
24/02/2006 - Kredi Kartları Yasası Çözüm olacak mı?
22/02/2006 - Kredi Kartları Vebalinin Altında Kalmayın
22/02/2006 - Reklam Kurulu'ndan Efes'e Ceza
20/02/2006 - Kredi kartları can almaya devam ediyor
14/02/2006 - Sevgililer Günü ÖZEL
05/02/2006 - Türkiye tüketicisi harekete geçiyor
02/02/2006 - TÜ-MER Boykota hazırlanıyor.
29/01/2006 - 4 bin şikâyet 200 bin ziyaretçi
29/01/2006 - İGDAŞ yakılmayan gazın ücretini tahsil ediyor
28/01/2006 - Tüketici Web-Tv çekimleri yapıldı.
23/01/2006 - OGS ve KGS'li araçların geçmesi çözüm olur mu
21/01/2006 - Sayın Pektaş Kamuoyunu yanıltmaktadır
11/01/2006 - Sivil toplumun baskısı sonuç getirdi
10/01/2006 - Tepki alan fatura ödeme merkezleri, çığ gibi
07/01/2006 - Gişeler kalkacak, trafik akacak
02/01/2006 - AB kriterlerine dolandırıcılar da uydu!
25/12/2005 - “tüketici web-tv” yayına başladı.
09/12/2005 - Cep-kriz masası kuruldu
04/12/2005 - Kayıtdışı Telefonlar, kayıt altına
04/12/2005 - TÜ-MER iç eğitim çalışmalarına başladı
30/11/2005 - Gıda Standardı tartışmaları devam ediyor
29/11/2005 - Kredi kartları yasası mecliste.
21/11/2005 - ST֒nün başkana tanıdığı krallık
16/11/2005 - Bilgilenmek evrensel tüketici hakkıdır
15/11/2005 - İTO'dan anlamlı toplantı
06/11/2005 - Belediye otobüsünde telefon kavgası boşuna
21/10/2005 - Ramazan'da tüketici hakları konuşuldu
09/10/2005 - TÜ-MER'e Teşekkür Plaketi
28/09/2005 - Krizin adı: Kredi Kartları
04/09/2005 - Bankalardan kefile gizli tuzak
17/08/2005 - Yargıtay kararları olumlu
16/08/2005 - Alışveriş merkezine tazminat cezası
07/08/2005 - Mağdur Tüketici Yalnız Değil
01/08/2005 - Tüketiyoruz Ama Bilinçsiz
31/07/2005 - Mağdur tüketiciye broşürle çağrı
24/07/2005 - Soyulan aracın zararını otoparkçı ödeyecek
19/07/2005 - Alo Şikayet Hattı
05/07/2005 - Haber1'den dev adım!
03/07/2005 - Tatil yerini beğenmeyen vazgeçebilecek
01/07/2005 - Sonsayfa.com'dan TÜ-MER'e Büyük Destek
29/06/2005 - TÜ-MER ses getirdi
26/06/2005 - Asgari Ödeme Tuzağı!
22/06/2005 - Çocuklara kumar tuzağı!..
19/06/2005 - TÜ-MER İnternette lider
19/06/2005 - Tüketiciden online şikayet dönemi
15/06/2005 - Reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?
08/06/2005 - Bize sinek vız gelir
31/05/2005 - Veliler bağışa zorlanmayacak
29/05/2005 - Bankalar tüketiciyi soyuyor!..
23/05/2005 - Festivalde TÜ-MER Standına Büyük İlgi
23/05/2005 - Pompalı soygun
18/05/2005 - TRT' de tüketici hakları konuşuldu
15/05/2005 - Tatiliniz zehir olmasın
09/05/2005 - Fatura kuyruğuna korsan çözüm
20/04/2005 - TÜ-MER Yeni Stratejiler Belirliyor
10/04/2005 - 1 YTL’lik cep vergisine tepki.
01/04/2005 - TÜ-MER Anadoluya Seslendi
22/03/2005 - TÜ-MER’e “Tüketici Oscarı”
16/03/2005 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı.
07/03/2005 - TÜ-MER 1 Yaşında.
22/02/2005 - TÜ-MER'i 6 Mart heyecanı sardı...
16/01/2005 - e-tüketici ve e-dilekçe rekora koşuyor.
04/01/2005 - Bilgilen Kampanyasının Tanıtımı Yapıldı
02/01/2005 - Hak Aramayan Kimse Kalmayacak
07/12/2004 - İletişimde Tehlike Çanları Çalıyor
26/11/2004 - Tüketicilerin Donkişot'ları Akistanbul'da
12/11/2004 - Etiketsiz Firmadan Alışveriş Yapmayın
05/11/2004 - TÜ-MER, Kanal 6 İftar Saati'inin Konuğu Oldu
02/11/2004 - Zorunlu Bağış Çileden Çıkartıyor
10/10/2004 - Marmara FM'de Tümer Rüzgarı Esti
27/09/2004 - Tüketici Mahkemeleri Levent'de Hizmete Girdi
15/08/2004 - TÜ-MER Beyoğlu Savcılığı'nda İfade Verdi
01/08/2004 - Tüketici Hakları Merkezi Moral FM'deydi
09/07/2004 - Peugeot Mağdurları Buluştu
08/07/2004 - Telekom (zamlı) indirim yaptı.
07/07/2004 - E-Tüketici hayata geçti.
15/06/2004 - Sivil toplum istedi, mahkeme kuruldu…
20/05/2004 - Etiketinde “Transgenik ürün” yazılsın.
07/05/2004 - Geciken adalet, adalet değildir!
10/04/2004 - “muhtelif ilavenin” peşini bırakmıyoruz.
18/03/2004 - müstehcenlik meşrulaştırılıyor mu?
11/03/2004 - “bayrak ve afiş yarışına hayır…”
16/02/2004 - İGDAŞ’ın yetki verdiği firmalar, yetkilerini
09/02/2004 - Konutlar için garanti belgesi zorunluluğu
03/02/2004 - Ayıplı hizmetin bedeli iade edilsin.
30/01/2004 - Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Kuruldu


Alışveriş Merkezleri Raporu'nu Tablo olarak görmek için tıklayınız...
(Not : Dosya indirme süresi bağlantı hızınıza göre değişiklik gösterebilir.)

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI için Tıklayıntıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Online Dilekçe'si için tıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (1)
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (2)
Tüm videoları izlemek için tıklayınız...
TÜKETİCİ WEB-TV Pirinç Boykotu - NTV ve STV Ana Haber

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tumerorg/public_html/sag.php on line 179
Diğer tüm basın açıklamalarını görmek için tıklayınız...


TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ

E-Mail:tuketici@tuketicimerkezi.org
www.tumer.org
www.tuketicimerkezi.org

LÜTFEN DİKKAT: Basın Mensupları, derneğimizle irtibata geçmek için burayı tıklayınız.

TÜ-MER Ailesine Üye Olmak İster misiniz?
Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER'e üye olmak için buraya tıklayarak bilgisayarınıza indireceğiniz Word dosyasını bize ulaştırabilirsiniz. Ayryca derneğimizin tüzüğüne ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Tüketicinin Sesi


Tatilde bari mağdur edilmeyelim.
Bayram Çiğdem www.haberkenti.com

 
 
   
 
TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ
İstanbul Cad. Taşkınlar İş Merkezi No:3 Kat:5 Dörtyol Meydanı Esenler / İSTANBUL
TEL: (212) 611.10.00 - FAX: (212) 568.04.12       tuketici@tuketicimerkezi.org
 
eXTReMe Tracker